Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 104 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

1. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των ζημιών, των δαπανών ή άλλων εξόδων λόγω της χρήσης του Ταμείου Εξυγίανσης, συγκεντρώνονται έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές από τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύπτονται τα επιπλέον ποσά. Οι εν λόγω έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές κατανέμονται μεταξύ των ιδρυμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 98.

 

Ανά έτος, οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ετήσιου ποσού των εισφορών το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 98.

 

2. Για τις εισφορές που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 έως 6 του άρθρου 98.

 

3. Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να χορηγήσει σε ίδρυμα ολική ή μερική αναβολή από την υποχρέωση καταβολής εκ των υστέρων εισφοράς προς το Ταμείο Εξυγίανσης, αν οι συγκεκριμένες εισφορές θα έθεταν σε κίνδυνο τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα του ιδρύματος. Η αναβολή αυτή δεν χορηγείται για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, αλλά μπορεί να ανανεωθεί, ολικά ή μερικά, κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος. Οι εισφορές ως προς την καταβολή των οποίων ένα ίδρυμα έλαβε αναβολή καταβάλλονται όταν η πληρωμή δεν θέτει πια σε κίνδυνο τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα του ιδρύματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.