Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Αλληλέγγυα χρήση των εθνικών ταμείων εξυγίανσης σε περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού ομίλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 107 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

1. Σε περίπτωση εξυγίανσης ενός διασυνοριακού ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 ή στο άρθρο 89, το εθνικό ταμείο εξυγίανσης καθενός από τα ιδρύματα τα οποία αποτελούν μέλη του διασυνοριακού ομίλου, συμμετέχει στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης του διασυνοριακού ομίλου.

 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, ύστερα από διαβούλευση με τις αρχές εξυγίανσης των ιδρυμάτων που αποτελούν μέλη του διασυνοριακού ομίλου, προτείνει, εάν είναι αναγκαίο πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας εξυγίανσης, ένα σχέδιο χρηματοδότησης ως μέρος του προγράμματος εξυγίανσης διασυνοριακού ομίλου που προβλέπεται στα άρθρα 88 και 89.

 

Το σχέδιο χρηματοδότησης συμφωνείται βάσει της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ορίζεται στα άρθρα 88 και 89.

 

3. Το σχέδιο χρηματοδότησης περιλαμβάνει:

 

α) αποτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 36 όσον αφορά τα εμπλεκόμενα μέλη του διασυνοριακού ομίλου,

 

β) τις ζημίες που αναγνωρίζονται από κάθε εμπλεκόμενο μέλος του διασυνοριακού ομίλου κατά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης,

 

γ) για καθένα από τα εμπλεκόμενα μέλη του διασυνοριακού ομίλου, τις ζημίες που θα υποστεί κάθε κατηγορία μετόχων και πιστωτών,

 

δ) τις τυχόν συνεισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 104,

 

ε) τη συνολική συνεισφορά των ταμείων εξυγίανσης, το σκοπό και τη μορφή της συνεισφοράς,

 

στ) τη βάση υπολογισμού του ποσού το οποίο οφείλει να συνεισφέρει καθένα από τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης των κρατών - μελών όπου είναι εγκατεστημένα τα εμπλεκόμενα μέλη του διασυνοριακού ομίλου στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης του διασυνοριακού ομίλου, προκειμένου να συγκεντρωθεί η συνολική συνεισφορά που αναφέρεται στην περίπτωση ε',

 

ζ) το ποσό το οποίο οφείλει να συνεισφέρει το εθνικό ταμείο εξυγίανσης κάθε εμπλεκόμενου μέλους του διασυνοριακού ομίλου στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης του διασυνοριακού ομίλου, καθώς και τη μορφή των συνεισφορών αυτών,

 

η) το ύψος των δανείων τα οποία θα συνάψουν τα ταμεία εξυγίανσης των κρατών - μελών όπου είναι εγκατεστημένα τα εμπλεκόμενα μέλη του διασυνοριακού ομίλου με ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και άλλα τρίτα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 100,

 

θ) ένα χρονικό πλαίσιο για τη χρήση των ταμείων εξυγίανσης των κρατών - μελών όπου είναι εγκατεστημένα τα εμπλεκόμενα μέλη του διασυνοριακού ομίλου, το οποίο πρέπει να μπορεί να παραταθεί αν παραστεί ανάγκη.

 

4. Η βάση με την οποία κατανέμεται η συνεισφορά που αναφέρεται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 συνάδει προς την παράγραφο 5 και προς τις αρχές που ορίζονται στο σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου σύμφωνα με τη περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 20, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο σχέδιο χρηματοδότησης.

 

5. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στο σχέδιο χρηματοδότησης, η βάση υπολογισμού της συνεισφοράς κάθε εθνικού ταμείου εξυγίανσης λαμβάνει ιδίως υπόψη τα εξής:

 

α) το ποσοστό των σταθμισμένων βάσει κινδύνου περιουσιακών στοιχείων του διασυνοριακού ομίλου, τα οποία κατέχουν τα ιδρύματα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο κράτος - μέλος του εν λόγω ταμείου εξυγίανσης,

 

β) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του διασυνοριακού ομίλου τα οποία κατέχουν τα ιδρύματα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο κράτος - μέλος του εν λόγω ταμείου εξυγίανσης,

 

γ) το ποσοστό των ζημιών, στις οποίες οφείλεται η ανάγκη εξυγίανσης του διασυνοριακού ομίλου, που προέκυψαν σε μέλη του διασυνοριακού ομίλου εποπτευόμενα από την αρμόδια αρχή στο κράτος - μέλος του εν λόγω ταμείου εξυγίανσης και

 

δ) το ποσοστό των πόρων του Ταμείου Εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου οι οποίοι, σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν προς άμεσο όφελος των μελών του ομίλου τα οποία είναι εγκατεστημένα στο κράτος - μέλος του εν λόγω ταμείου εξυγίανσης.

 

6. Το Ταμείο Εξυγίανσης, ως ταμείο εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, οφείλει να είναι σε θέση να καταβάλει αμέσως τη συνεισφορά του στο ταμείο εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

 

7. Το Ταμείο Εξυγίανσης, ως ταμείο εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 100, επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει άλλες μορφές στήριξης από ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη.

 

8. Το Ταμείο Εξυγίανσης μπορεί να εγγυηθεί οποιοδήποτε δάνειο συνάπτεται από ταμείο εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

 

9. Οποιοδήποτε προϊόν ή οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των ταμείων εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου κατανέμεται στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης, ανάλογα με τις συνεισφορές τους στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.