Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Δανεισμός μεταξύ ταμείων εξυγίανσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 106 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

1. Το Ταμείο Εξυγίανσης μπορεί να υποβάλει αίτημα να δανείζεται από άλλα ταμεία εξυγίανσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον:

 

α) τα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 98 δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των ζημιών, των δαπανών ή άλλων εξόδων, τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης,

 

β) οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές δεν είναι αμέσως διαθέσιμες και

 

γ) δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στα εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης υπό εύλογους όρους.

 

2. Το Ταμείο Εξυγίανσης έχει την εξουσία να δανείζει σε άλλα ταμεία εξυγίανσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

3. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα δανεισμού στο Ταμείο Εξυγίανσης από άλλο ταμείο εξυγίανσης, το Ταμείο Εξυγίανσης αποφασίζει αμελλητί εάν θα αποδεχθεί το αίτημα αφού λάβει την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρχής εξυγίανσης.

 

4. Το επιτόκιο, η περίοδος εξόφλησης και άλλοι όροι και προϋποθέσεις των δανείων θα συμφωνηθούν μεταξύ του δανειοδοτούμενου ταμείου εξυγίανσης και των άλλων ταμείων εξυγίανσης που αποφάσισαν να συμμετάσχουν. Τα δάνεια έκαστου συμμετέχοντος ταμείου εξυγίανσης θα έχουν το ίδιο επιτόκιο, περίοδο εξόφλησης και υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά όλα τα συμμετέχοντα ταμεία εξυγίανσης.

 

5. Το ποσό που χορηγείται από έκαστο συμμετέχον ταμείο εξυγίανσης καθορίζεται με βάση την αναλογία του ποσού των εγγυημένων καταθέσεων στο κράτος - μέλος του ταμείου εξυγίανσης, προς το συνολικό ποσό των εγγυημένων καταθέσεων στα κράτη - μέλη των συμμετεχόντων ταμείων εξυγίανσης. Οι εν λόγω συντελεστές δανεισμού μπορούν να ποικίλλουν κατόπιν συμφωνίας όλων των συμμετεχόντων ταμείων εξυγίανσης.

 

6. Τα οφειλόμενα προς το Ταμείο Εξυγίανσης δάνεια από ταμείο εξυγίανσης άλλου κράτους - μέλους θεωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου Εξυγίανσης και συνυπολογίζονται στο επίπεδο - στόχο του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.