Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 105 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

Το Ταμείο Εξυγίανσης μπορεί να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει υποστήριξη με άλλους τρόπους από ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη, σε περίπτωση που τα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 98 δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των ζημιών, των δαπανών ή άλλων εξόδων, τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης, και οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 99 δεν επαρκούν ή δεν είναι αμέσως διαθέσιμες.

 

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για ανάγκες εξυγίανσης μέχρι 31-12-2015, το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δανείζει το Ταμείο Εξυγίανσης με τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι επιμέρους όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΕ με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 23 παράγραφος 9 του νόμου 3746/2009, οι δε εισφορές που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των σχετικών δανείων καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 99.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.