Νόμος 3746/09

Ν3746/2009: Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3746/2009: Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 27/Α/2009), 16-02-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ίδρυση Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Άρθρο 3: Υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ

Άρθρο 4: Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ

Άρθρο 4Α: Αποχώρηση πιστωτικού ιδρύματος από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ

Άρθρο 5: Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ

Άρθρο 6: Πόροι του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ

Άρθρο 7: Έκτακτες συμπληρωματικές εισφορές στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων

Άρθρο 8: Αποχώρηση πιστωτικού ιδρύματος από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ

Άρθρο 9: Καλυπτόμενες καταθέσεις - Όριο κάλυψης

Άρθρο 10: Καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες - Όριο κάλυψης

Άρθρο 11: Εξαιρούμενες απαιτήσεις από τις καλυπτόμενες καταθέσεις

Άρθρο 12: Εξαιρούμενες απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες

Άρθρο 13: Ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών και επενδυτών – πελατών

Άρθρο 13Α: Σκέλος Εξυγίανσης

Άρθρο 14: Προθεσμίες αποζημίωσης καταθετών και επενδυτών – πελατών. Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης καταθετών

Άρθρο 15: Διαδικασία πρόσκλησης επενδυτών - πελατών προς υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης

Άρθρο 16: Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προβαλλόμενων απαιτήσεων αποζημίωσης επενδυτών – πελατών

Άρθρο 17: Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης σε επενδυτές - πελάτες

Άρθρο 18: Ανακοίνωση της απόφασης του ΤΕΚΕ περί αποζημίωσης των επενδυτών - πελατών

Άρθρο 19: Αναζήτηση αδικαιολογήτως καταβληθείσας αποζημίωσης σε καταθέτες και επενδυτές - πελάτες

Άρθρο 20: Παραγραφή αξιώσεων - Αναστολή καταβολής αποζημιώσεων - Υποκατάσταση στα δικαιώματα των καταθετών και επενδυτών - πελατών

Άρθρο 21: Πληροφόρηση καταθετών και επενδυτών - πελατών από τα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 22: Μη τήρηση υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του ΤΕΚΕ

Άρθρο 23: Διοίκηση ΤΕΚΕ - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΚΕ

Άρθρο 24: Προσωπικό ΤΕΚΕ

Άρθρο 25: Τακτικός έλεγχος - Ισολογισμός – Δημοσιεύσεις

Άρθρο 26: Συνεργασία ΤΕΚΕ με λοιπά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κατευθυντήριες Αρχές

Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986) για την ενσωμάτων της πέμπτης κοινοτικής οδηγίας 2005/14/ΕΚ σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων

 

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970) για τη βελτίωση της εποπτείας και την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις

 

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 69: Καλυμμένες ομολογίες

Άρθρο 70: Αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 71: Τροποποιήσεις του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) και λοιπών διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας

Άρθρο 72

Άρθρο 73: Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81

 

Κεφάλαιο Ε: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Άρθρο 82: Τρόπος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 83: Υπαγόμενες οφειλές στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 84: Αποτελέσματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 85: Ειδικά θέματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 86: Φορολογία τόκων από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 87: Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

Άρθρο 88

Άρθρο 89: Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 90: Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής

Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-02-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.