Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Ορισμός Ταμείου Εξυγίανσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 100 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

1. Ταμείο Εξυγίανσης ορίζεται για τα πιστωτικά ιδρύματα το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 

2. Η χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης αποφασίζεται από την αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 96. Το Ταμείο Εξυγίανσης χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τους στόχους της εξυγίανσης και τις αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 31 και 34.

 

3. Το Ταμείο Εξυγίανσης διαθέτει ίδιους και επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.

 

4. Για τον σκοπό που προβλέπεται στην παράγραφο 3, το Ταμείο Εξυγίανσης διαθέτει ιδίως την εξουσία:

 

α) να συγκεντρώνει τακτικές εκ των προτέρων εισφορές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 98, με προοπτική να επιτευχθεί το επίπεδο - στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 97,

 

β) να συγκεντρώνει έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99, εφόσον οι εισφορές που καθορίζονται στην περίπτωση α' είναι ανεπαρκείς, και

 

γ) να συνάπτει δάνεια και να λαμβάνει υποστήριξη με άλλους τρόπους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 100.

 

5. Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ρυθμίζονται με απόφαση της αρχής εξυγίανσης, στο πεδίο της αρμοδιότητάς της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3, κατόπιν εισήγησης του οικείου Ταμείου Εξυγίανσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.