Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Τακτικές εκ των προτέρων εισφορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

1. Προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος που καθορίζεται στο άρθρο 97, οι εισφορές καταβάλλονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως από τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τρίτης χώρας.

 

2. Η εισφορά κάθε ιδρύματος καθορίζεται με βάση την αναλογία του ποσού των υποχρεώσεών του (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις εγγυημένες καταθέσεις, προς τις συνολικές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων) μείον τις εγγυημένες καταθέσεις όλων των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Με απόφαση της αρχής εξυγίανσης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπολογισμού και καταβολής των εισφορών.

 

Με όμοια απόφαση οι εισφορές αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με το προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

 

3. Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο - στόχος που καθορίζεται στο άρθρο 97, μπορεί να περιλαμβάνουν ανέκκλητες δεσμεύσεις προς πληρωμή οι οποίες καλύπτονται πλήρως από εξασφαλίσεις με περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κινδύνου που δεν βαρύνονται από τυχόν δικαιώματα τρίτων μερών, βρίσκονται στην απόλυτη διάθεση της αρχής εξυγίανσης και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από την αρχή εξυγίανσης, για τους σκοπούς που καθορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 96. Το μερίδιο των ανέκκλητων δεσμεύσεων προς πληρωμή δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού ποσού των ετήσιων εισφορών που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

4. Τα ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να εξοφλούν αμελλητί και πλήρως τις εισφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, όπως αυτές καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης. Εφόσον παρέχεται η δυνατότητα της παραγράφου 3, οι εισφορές κάθε ιδρύματος με δεσμεύσεις προς πληρωμή αντιστοιχούν κατ' ανώτατο στο 30% των εισφορών που συγκεντρώνονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Τα ιδρύματα υποχρεούνται στην κατάλληλη λογιστική παρακολούθηση, την υποβολή στοιχείων στην αρχή εξυγίανσης, καθώς και σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν διαδικασίες για την ορθή και έγκαιρη εξόφληση των εισφορών και την πρόληψη της διαφυγής, της αποφυγής και της κατάχρησης, λαμβανομένων υπόψη των πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/Α/2016).

 

5. Τα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 96.

 

6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 37, 38, 40, 41 και 42, τα ποσά που εισπράττονται από το ίδρυμα υπό εξυγίανση ή το μεταβατικό ίδρυμα, οι τόκοι και άλλα κέρδη επί των επενδύσεων και οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή έσοδα αποδίδονται στο Ταμείο Εξυγίανσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.