Προεδρικό διάταγμα 158/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 33/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011) αναφέρεται η φράση Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αντικαθίσταται από τη φράση Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

 

β. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αναφέρονται οι φράσεις Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αντικαθίστανται από τις φράσεις Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αντίστοιχα.

 

γ. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αναφέρονται οι φράσεις Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης και Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται από τις φράσεις Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

 

δ. Ως Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 33/2011, νοείται εφεξής το Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας που συστήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 περίπτωση β' υποπερίπτωση α)α' στοιχείο vi του νόμου 4146/2013.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΚΕ - Επ. έχει η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία, σε συνεργασία με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΜΟΔ ΑΕ), ή άλλου κατάλληλου φορέα που διαθέτει αποδεδειγμένα την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μεριμνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι επενδυτές υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις αιτήσεις και τις λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο αναφορές (δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κ.λ.π.) και να υποβάλλουν αυτά ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ-Επ, δεν εξετάζονται. Εάν εξαιτίας διαπιστωμένων τεχνικών προβλημάτων του ΠΣΚΕ-Επ. δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων και αναφορών, οι αρμόδιες υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.}

 

5. Η περίπτωση Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Ηλεκτρονική υποβολή:

 

Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όλα τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία, όπως ορίζονται στην προβλεπόμενη απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 3 του νόμου 3908/2011.

 

Τα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να επισυναφθούν ως ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, αρχεία επεξεργασίας λογιστικών φύλλων ή σε μορφή αρχείου .pdf, σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία εικόνας (jpg ή .gif) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υποδεικνύεται με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.}

 

6. Η υποπερίπτωση α της περίπτωσης Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Με ευθύνη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παράγραφος 1 του νόμου 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση II. Διαφορετικά εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο ΠΣΚΕ-Επ. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ-Επ.}

 

7. Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 στο οποίο έχει ήδη προστεθεί, με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του νόμου 4083/2012, παράγραφος 2 και η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμήθηκε σε παράγραφο 3, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση Ι του παρόντος επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την αποστολή της απόφασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ-Επ.}

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 συγκροτείται κατ' έτος επιτροπή ενστάσεων από πέντε μέλη και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που προέρχονται από τον αρμόδιο φορέα υπαγωγής της επένδυσης με υπηρεσιακή εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων, για την εξέταση των ενστάσεων της προηγουμένης παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.}

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και, αν συνοδεύονται από δικαιολογητικά, υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή, εντός της προβλεπόμενης στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος προθεσμίας. Εάν, εξαιτίας διαπιστωμένων τεχνικών προβλημάτων του ΠΣΚΕ-Επ., δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των Ενστάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή, μαζί με τα δικαιολογητικά που τυχόν τις συνοδεύουν, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.}

 

11. Στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 33/2011, στο οποίο έχουν προστεθεί ήδη παράγραφοι 6 και 7 με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νόμου 4083/2012, προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως ακολούθως:

 

{8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.}

 

12. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Για τα μη επιλεγόμενα επενδυτικά σχέδια εκδίδονται ατομικές αιτιολογημένες απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΚΕ-Επ.}

 

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Προθεσμία ολοκλήρωσης

 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, ορίζεται στα τρία έτη με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής τους.

 

Οι φορείς επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3908/2011 και ο χρόνος υλοποίησής τους στην οικεία απόφαση υπαγωγής ορίσθηκε μικρότερος των τριών ετών, δύνανται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση προς τα αρμόδια όργανα για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ως προς το χρόνο υλοποίησης προκειμένου να εξαντλείται η τριετία.}

 

14. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, μπορούν μετά από αίτηση των φορέων τους, να τροποποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης που εγκρίθηκε αρχικά. Περίληψη των εν λόγω αποφάσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

15. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πιστοποιηθεί και σε περίπτωση διαφοροποιήσεων από το αρχικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011 όπως ισχύει. Με την απόφαση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης δεν δύναται να επέλθει αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης που εγκρίθηκε αρχικά.}

 

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού έλεγχος μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση, προκειμένου να πιστοποιηθεί είτε ότι έχει υλοποιηθεί η επένδυση σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, είτε ότι έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της. Το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση. Όταν η αίτηση περιλαμβάνει και αίτημα για καταβολή ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 περίπτωση α' του παρόντος ως προς τον επιτόπιο έλεγχο.}

 

17. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 προστίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως:

 

{γ. σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο.}

 

18. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{7. Καθένα από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε. Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος. Η έκθεση ελέγχου, στην οποία περιέχονται τα αποτελέσματα αυτού και οι επ' αυτών εισηγήσεις των μελών του Οργάνου Ελέγχου, υπογράφεται από τα μέλη αυτά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011.}

 

19. Στο άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως ακολούθως:

 

{10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.}

 

20. Οι παράγραφοι 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 και 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.