Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μητρώο ελεγκτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία επιφορτίζονται με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι προς εγγραφή πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και ειδικότητα οικονομολόγου και μηχανικού ή τις ειδικότητες που ορίζονται με τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία μπορούν να οριστούν επιπρόσθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας, καθώς και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016).

 

2. Δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 7 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ελεγκτές και οι αντίστοιχοι Οδηγοί που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 ονομάζονται Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών και Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων.

 

4. Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ελεγκτών γίνεται με διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

5. Για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου 1 περίπτωση β' και παράγραφος 4 περίπτωση β' του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις στο τμήμα αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, αρμόδιο για τη διενέργεια των ελέγχων επενδυτικών σχεδίων, δύνανται με αίτησή τους να παραταθεί η απόσπαση τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 68 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για μια επιπλέον πενταετία. Η παράταση της απόσπασης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των οικείων Υπουργών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 64 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.