Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μητρώο αξιολογητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και της εξέτασης των ενστάσεων κατά τα άρθρα 4 παράγραφος 1 περίπτωση II και 5 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται μετά από αίτησή τους φυσικά πρόσωπα κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Οι αξιολογητές πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και σχετική εμπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων καλεί με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα προσόντα των ενδιαφερομένων και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών.

 

2. Δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αξιολογητών όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ελεγκτών του άρθρου 11 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται, από υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου και των εποπτευομένων απ' αυτό φορέων, τριμελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υπάγονται στις ενισχύσεις του νόμου 3908/2011 και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, με απόφαση του οποίου εγγράφονται στο Μητρώο.

 

4. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα. Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

 

5. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων χορηγεί σε κάθε αξιολογητή ηλεκτρονικό λογαριασμό χρήστη (ηλεκτρονική ταυτότητα). Ο αξιολογητής συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ή της εξέτασης των ενστάσεων αποκλειστικά με την ταυτότητά του αυτή και με κανένα άλλο προσδιοριστικό του προσώπου του στοιχείο.

 

6. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων μεριμνά για την κατάρτιση των αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαγράφονται, ύστερα από εισήγησή της, από το Μητρώο οι αξιολογητές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

 

7. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που οφείλουν να τηρούν οι αξιολογητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο οποίος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1.

 

8. Για την αντικειμενική και ισότιμη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη ανά είδος επενδυτικού σχεδίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης και την ίση μεταχείριση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων. Ο Οδηγός αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1.

 

9. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή με άλλους αξιολογητές, με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή με υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία μεριμνά ώστε τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ μέρους των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να εγγράφονται και να απαντώνται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο με την χρήση των μοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που διαθέτουν όσοι έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 2 του παρόντος. Η παράβαση της απαγόρευσης του άρθρου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του αξιολογητή από το Μητρώο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.