Προεδρικό διάταγμα 33/11

ΠΔ 33/2011: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο νόμο 3908/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 33/2011: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο νόμο 3908/2011, (ΦΕΚ 83/Α/2011), 14-04-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Των άρθρων 9 παράγραφοι 4 και 5 περίπτωση γ και 11 παράγραφος 5 του νόμου 3908/2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή (ΦΕΚ 8/Α/2011).

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

γ. Του προεδρικού διατάγματος 178/2000 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 165/Α/2000).

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 8/2011 Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ΦΕΚ 16/Α/2011).

 

ε) Του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια και εφάπαξ (κατά το τρέχον έτος), μη σημαντική, δαπάνη (επιδόματα θέσης και προμήθεια εξοπλισμού) σε βάρος των προϋπολογισμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Περιφερειών, από τη λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, η οποία δεν μπορεί να υπολογισθεί, δεδομένου ότι μέρος του εξοπλισμού θα καλυφθεί από αποθέματα των αρμοδίων υπηρεσιών, θα καλύπτεται δε από τις εγγραφόμενες κατ' έτος πιστώσεις (KAE 0215 και 1100) στους εν λόγω προϋπολογισμούς.

 

3. Την υπ' αριθμόν 63/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Άρθρο 1: Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Άρθρο 2: Σύστημα Πληροφορικής

Άρθρο 3: Υποβολή επενδυτικών σχεδίων - Προέλεγχος πληρότητας αιτήσεων

Άρθρο 4: Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 5: Ενστάσεις

Άρθρο 6: Επιλογή ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων - Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής

Άρθρο 7: Μητρώο αξιολογητών

Άρθρο 8: Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 9: Ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Άρθρο 10: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 11: Μητρώο ελεγκτών

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 13

 

Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-04-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.