Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011, συνιστώνται και λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ως εξής:

 

α. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

β. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

γ. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών. Ειδικά, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνιστάται και λειτουργεί και στο Νομό Δωδεκανήσου Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

 

2. Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου για κάθε περίπτωση φορέα από υπαλλήλους των υπηρεσιών, στις οποίες υπάγονται τα εν λόγω Γραφεία. Απαραίτητο προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά προτίμηση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

3. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι αρμόδια:

 

α. να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011,

 

β. να ενεργούν προέλεγχο πληρότητας του φακέλου και να χορηγούν προθεσμία για την τυχόν συμπλήρωση αυτού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος,

 

γ. να χορηγούν αποδεικτικά παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

 

δ. να ενημερώνουν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου,

 

ε. να παραλαμβάνουν αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταμίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 και των νόμων 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) και 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

στ. να παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών.

 

4. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων και των επενδυτικών φορέων πραγματοποιείται μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

 

5. Κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρμογή του επενδυτικού νόμου αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο διαδικτυακός τόπος της οποίας ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενημερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αυτή επέχουν θέση δημοσιεύσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.