Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύστημα Πληροφορικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής του νόμου 3908/2011 λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ - Επ.).

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΚΕ - Επ. έχει η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία, σε συνεργασία με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΜΟΔ ΑΕ), ή άλλου κατάλληλου φορέα που διαθέτει αποδεδειγμένα την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μεριμνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη:

 

α. για την διαχείριση των δεδομένων του συστήματος και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου με το οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια αυτών,

 

β. για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού συστήματος σχετικά με την λειτουργία και την ασφάλειά του καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον νόμο 3908/2011 εγγράφονται ηλεκτρονικά ως χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικού Νόμου, μία και μόνη φορά και λαμβάνουν κωδικό πρόσβασης, o οποίος αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Ο κωδικός αυτός αφορά τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο και χρησιμοποιείται για μία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής εκ μέρους του φορέα και για κάθε επικοινωνία αυτού με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος, ή τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

4. Οι επενδυτές υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις αιτήσεις και τις λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο αναφορές (δηλώσεις, γνωστοποιήσεις κ.λ.π.) και να υποβάλλουν αυτά ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ-Επ, δεν εξετάζονται. Εάν εξαιτίας διαπιστωμένων τεχνικών προβλημάτων του ΠΣΚΕ-Επ. δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων και αναφορών, οι αρμόδιες υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

5. Οι υπηρεσίες έχουν την ευθύνη ενημέρωσης του συστήματος με τα στοιχεία των θεμάτων αρμοδιότητάς τους και υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία αξιολογήσεων, εγκριτικών αποφάσεων, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδύσεων και καταβολής των ενισχύσεων εφαρμογής του νόμου και να καταρτίζουν τις διοικητικές πράξεις και τους σχετικούς φακέλους, σύμφωνα με τα υποδείγματα ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος.

 

6. Οι αιτήσεις υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο λαμβάνουν μοναδιαίο αριθμό στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί των σχετικών εντύπων και καταχωρίσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.