Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Υποβολή επενδυτικών σχεδίων - Προέλεγχος πληρότητας αιτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

2. Τρόπος υποβολής αιτήσεων

 

α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης. Η έντυπη μορφή λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της αίτησης.

 

β. Ηλεκτρονική υποβολή:

 

Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όλα τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία, όπως ορίζονται στην προβλεπόμενη απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 3 του νόμου 3908/2011.

 

Τα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να επισυναφθούν ως ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, αρχεία επεξεργασίας λογιστικών φύλλων ή σε μορφή αρχείου .pdf, σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία εικόνας (jpg ή .gif) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υποδεικνύεται με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

γ. Έντυπη υποβολή:

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών τον επενδυτικό φάκελο με τις εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα των δικαιολογητικών και των στοιχείων καθώς και των πρωτοτύπων εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 3 του νόμου 3908/2011. Η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πανομοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Προέλεγχος πληρότητας αιτήσεων.

 

α. Οι υπάλληλοι του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της πληρότητας της υποβαλλόμενης αίτησης, σύμφωνα με κατάλογο δικαιολογητικών και στοιχείων που συντάσσεται με βάση την απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 3908/2011. Αν κατά τον προέλεγχο:

 

α)α. Διαπιστωθεί πληρότητα, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής με σχετική απόδειξη (αριθμός πρωτοκόλλου). Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί απόδειξη της νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

 

α)β. Διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, χορηγείται επί αποδείξει αναλυτική κατάσταση αυτών με την επισήμανση της υποχρέωσης της υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή και της προσκόμισής τους το αργότερο εντός δέκα ημερών (άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 3908/2011). Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και δύναται να ορίζεται και πέραν της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011.

 

β. Η μη υποβολή ή η μη προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων εντός της τασσόμενης προθεσμίας επιφέρει την απόρριψη της αιτήσεως με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του άρθρου 11 παράγραφος 1 του νόμου 3908/2011), η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.