Προεδρικό διάταγμα 158/13

ΠΔ 158/2013: Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011) και 35/2011 Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 88/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 158/2013: Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011) και 35/2011 Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 88/Α/2011), (ΦΕΚ 250/Α/2013), 07-11-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Των άρθρων 11 παράγραφος 5, 9 παράγραφοι 4 και 5 περίπτωση γ του νόμου 3908/2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή (ΦΕΚ 8/Α/2011).

 

β. Των άρθρων 8 παράγραφος 6 περίπτωση δ' και 12 παράγραφος 1 του νόμου 3908/2011 όπως η τελευταία αυτή παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

γ. του προεδρικού διατάγματος 117/2012 Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 202/Α/2012).

 

δ. Του άρθρου 12 παράγραφος 1 περίπτωση β', υποπερίπτωση α)α' του νόμου 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

ε. Του άρθρου μόνου παράγραφος 3 του νόμου 4083/2012 Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων νόμου 3908/2011 και προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 189/Α/2012).

 

στ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

ζ. Του προεδρικού διατάγματος 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 147/Α/2011).

 

η. Του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το προεδρικό διάταγμα 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 

θ. Του προεδρικού διατάγματος 119/2013 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 153/Α/2013).

 

ι. Της υπ' αριθμόν 27857/ΔΙΟΕ/547/2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη (ΦΕΚ 1653/Β/2013).

 

κ. Της υπ' αριθμόν Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012).

 

2. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 270/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 33/2011

Άρθρο 2: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 35/2011

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-10-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.