Νόμος 4083/12

Ν4083/2012: Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων νόμου 3908/2011 και προεδρικού διατάγματος 33/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4083/2012: Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων νόμου 3908/2011 και προεδρικού διατάγματος 33/2011, (ΦΕΚ 189/Α/2012), 05-10-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Συνοχής, ύψους άνω των 3.000.000 €, του άρθρου 6 περιπτώσεις α' και γ', που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περίπτωση β' που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

 

Όπου στο νόμο αυτόν και στις πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση ή σχετίζονται με την εφαρμογή του αναφέρεται ως αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρμόδια στο εξής είναι η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.}

 

2. Το άρθρο 11 παράγραφος 4 περίπτωση β' του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων και ενστάσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στην καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκδίδονται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.}

 

3. Στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Για την υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, ειδικώς για το β' εξάμηνο του έτους 2011, για την παραλαβή των οποίων ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταργήθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) από 21-06-2012, και ήδη καθίσταται αρμόδια η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, από 21-06-2012, η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία θα αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Οι ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην τότε αρμόδια Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και οπωσδήποτε μέχρι 21-06-2012, θα ληφθούν υπόψη και θα συνεξετασθούν με όσες τυχόν υποβληθούν εντός της νέας, ως άνω, προθεσμίας.

 

7. Για την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή σε θέματα νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την οποία, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, τάσσεται από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης δεκαπενθήμερη προθεσμία, ειδικώς για το α' εξάμηνο του έτους 2012, η προθεσμία αυτή θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη συγκρότηση της νέας αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νόμου 4083/2012 (ΦΕΚ 189/Α/2012).

 

4. Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής, και η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

 

{2. Οι προθεσμίες που τάσσονται με τις παραγράφους 1 Ι)β' και 1 II)ι' του άρθρου αυτού για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια, ήτοι 20 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου σταδίου ελέγχου νομιμότητας από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων και 20 ημερών από την καταληκτική προθεσμία ελέγχου της νομιμότητας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου, οι οποίες, κατ' άρθρο 241 παράγραφος 12 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) ορίζονται ως αποκλειστικές, ειδικώς για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α' εξαμήνου του έτους 2012 για τα οποία ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα αρχίζουν 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η από 06-08-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 158/Α/2012).

 

6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-10-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.