Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου

 

α. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται εντός της ορισθείσας προθεσμίας με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

 

Για τον σκοπό αυτό ελέγχεται η πραγματοποίηση των επί μέρους δαπανών κατά τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής ή σε τυχόν τροποποίησή της και η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων, η τήρηση των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων, όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι απαραίτητες εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.

 

β. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πιστοποιηθεί και σε περίπτωση διαφοροποιήσεων από το αρχικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011 όπως ισχύει. Με την απόφαση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης δεν δύναται να επέλθει αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης που εγκρίθηκε αρχικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

2. Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

 

Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται να τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

3. Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της

 

α. Η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται ταυτόχρονα, μετά από επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια (άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση β υποπερίπτωση vi του νόμου 3299/2004), συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Για την πιστοποίηση εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 εντός μηνός από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση, το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης.

 

γ. Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση για την πιστοποίηση, που να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 κυρώσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.