Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιλογή ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων - Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πίνακας κατάταξης

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων συντάσσεται οριστικός πίνακας, στον οποίο κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν.

 

Με βάση τη σειρά κατάταξης τα επενδυτικά σχέδια επιλέγονται προς υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της αντίστοιχης ενίσχυσης.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσονται κατά σειρά μεταξύ των ισοβαθμησάντων, όσα έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία στα περισσότερα επί μέρους κριτήρια του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011.

 

2. Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής

 

α. Για τα επενδυτικά σχέδια που επιλέγονται εκδίδονται ατομικές αποφάσεις υπαγωγής από τα Όργανα, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011. Τα ίδια Όργανα είναι αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και επιστροφής των καταβληθεισών ενισχύσεων ή παρακράτησης ή απώλειας του δικαιώματος χρήσης αυτών.

 

β. Για τα μη επιλεγόμενα επενδυτικά σχέδια εκδίδονται ατομικές αιτιολογημένες απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΚΕ-Επ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Περιεχόμενο αποφάσεων υπαγωγής

 

Στην απόφαση υπαγωγής περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α. Τα στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

β. Το αντικείμενο της επένδυσης.

γ. Τα στοιχεία για το κόστος του επενδυτικού σχεδίου, το είδος της ενίσχυσης, το ποσοστό, το ποσό και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης και το εγκρινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα.

δ. Οι υποχρεώσεις του φορέα του επενδυτικού σχεδίου που απορρέουν από το νόμο και το λοιπό κανονιστικό πλαίσιο και ο χρόνος τήρησης αυτών.

ε. Οι όροι υπαγωγής που σχετίζονται με το είδος του επενδυτικού σχεδίου.

στ. Η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, που θα πληροφορεί με εμφανή τρόπο, ότι η επένδυση συγχρηματοδοτείται από τον επενδυτικό νόμο (3908/2011).

 

4. Δημοσίευση των αποφάσεων υπαγωγής.

 

Περίληψη των αποφάσεων υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το κόστος της επένδυσης, το είδος, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010). Επίσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται περίληψη των απορριπτικών αποφάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.