Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ενστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση Ι του παρόντος επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την αποστολή της απόφασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ-Επ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

2. Με απόφαση των Οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 συγκροτείται κατ' έτος επιτροπή ενστάσεων από πέντε μέλη και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που προέρχονται από τον αρμόδιο φορέα υπαγωγής της επένδυσης με υπηρεσιακή εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων, για την εξέταση των ενστάσεων της προηγουμένης παραγράφου και την υποβολή σχετικής εισήγησης στα ανωτέρω Όργανα, τα οποία αποφαίνονται οριστικά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Από την επομένη που θα αναρτηθεί η ανακοίνωση σχετικά με το πέρας της αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος, αρχίζει αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.

 

4. Οι ενστάσεις της προηγουμένης παραγράφου εξετάζονται με την διαδικασία της παραγράφου 1 περίπτωση II του άρθρου 4 του παρόντος. Η διαδικασία εξέτασής τους ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Από τη διαδικασία αυτή αποκλείονται οι αξιολογητές που είχαν εξετάσει το σχέδιο στο οποίο αναφέρεται η ένσταση.

 

5. Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και, αν συνοδεύονται από δικαιολογητικά, υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή, εντός της προβλεπόμενης στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος προθεσμίας. Εάν, εξαιτίας διαπιστωμένων τεχνικών προβλημάτων του ΠΣΚΕ-Επ., δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των Ενστάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή, μαζί με τα δικαιολογητικά που τυχόν τις συνοδεύουν, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

6. Για την υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, ειδικώς για το β' εξάμηνο του έτους 2011, για την παραλαβή των οποίων ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταργήθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) από 21-06-2012, και ήδη καθίσταται αρμόδια η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, από 21-06-2012, η ως άνω δεκαήμερη προθεσμία θα αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Οι ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην τότε αρμόδια Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και οπωσδήποτε μέχρι 21-06-2012, θα ληφθούν υπόψη και θα συνεξετασθούν με όσες τυχόν υποβληθούν εντός της νέας, ως άνω, προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νόμου 4083/2012 (ΦΕΚ 189/Α/2012).

 

7. Για την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή σε θέματα νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την οποία, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, τάσσεται από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης δεκαπενθήμερη προθεσμία, ειδικώς για το α' εξάμηνο του έτους 2012, η προθεσμία αυτή θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη συγκρότηση της νέας αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νόμου 4083/2012 (ΦΕΚ 189/Α/2012).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.