Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

 

I. Στάδιο ελέγχου νομιμότητας

 

α. Με ευθύνη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας του άρθρου 11 παράγραφος 1 του νόμου 3908/2011, κάθε επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3908/2011. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση II. Διαφορετικά εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο ΠΣΚΕ-Επ. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ-Επ.

 

β. Η διαδικασία του προαναφερομένου ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

II. Στάδιο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

 

α. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ανατίθεται σε δύο αξιολογητές οι οποίοι επιλέγονται από το οικείο Μητρώο με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικού Νόμου.

 

β. Για τα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής, οι αξιολογητές επιλέγονται από διαφορετικές Περιφέρειες, αποκλειομένων όσων είναι εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

γ. Κατά την ηλεκτρονική ανάθεση τάσσεται στον αξιολογητή από την αρμόδια υπηρεσία προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και αναφέρονται τυχόν σχετικές με την αξιολόγηση παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον έλεγχο νομιμότητας.

 

δ. Οι αξιολογητές βαθμολογούν το επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τη βαθμολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στα επί μέρους κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3908/2011, όπως εξειδικεύονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

 

ε. Οι αξιολογητές καταχωρίζουν την βαθμολογία τους σε υπόδειγμα έκθεσης αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Κατόπιν εκτυπώνουν το συμπληρωμένο υπόδειγμα, το υπογράφουν και το αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία.

 

στ. Οι αξιολογητές δύνανται να ζητήσουν από την αρμόδια υπηρεσία έγγραφα και στοιχεία του επενδυτικού φακέλου που κρίνουν ως αναγκαία για την αξιολόγηση. Τα στοιχεία αυτά υποχρεούνται να τα επιστρέφουν αυτούσια μαζί με την έκθεση αξιολόγησης.

 

ζ. Οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, αν συμμετέχουν οι ίδιοι ή μέσω νομικού προσώπου στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φορέων υποβολής τους ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτισή τους. Επίσης, οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια και όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των προαναφερθεισών επιχειρήσεων συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού.

 

η. Οι αξιολογητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης οφείλουν μετά το πέρας της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό τους κώλυμα αξιολόγησης.

 

θ. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί την βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας μεταξύ των δύο αξιολογητών, άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων της συνολικής κλίμακας, το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή που επιλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο μέσος όρος των δύο εγγυτέρων μεταξύ τους βαθμολογιών αποτελεί την οριστική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 01-11-2013 έως 05-03-2014 (Α' κύκλος Αξιολόγησης 2014), εξαιρούμενων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί τη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

 

ι. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται εντός είκοσι ημερών από την καταληκτική προθεσμία ελέγχου της νομιμότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

2. Οι προθεσμίες που τάσσονται με τις παραγράφους 1 Ι)β' και 1 II)ι' του άρθρου αυτού για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια, ήτοι 20 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου σταδίου ελέγχου νομιμότητας από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων και 20 ημερών από την καταληκτική προθεσμία ελέγχου της νομιμότητας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου, οι οποίες, κατ' άρθρο 241 παράγραφος 12 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) ορίζονται ως αποκλειστικές, ειδικώς για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α' εξαμήνου του έτους 2012 για τα οποία ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα αρχίζουν 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του νόμου 4083/2012 (ΦΕΚ 189/Α/2012).

 

3. (πρώην 2) Αποτελέσματα αξιολόγησης.

 

α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων καταρτίζεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους.

 

β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοινώνουν το πέρας της αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

γ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων με χρήση του κωδικού τους πληροφορούνται:

 

γ)α. την αναλυτική βαθμολογία που έλαβε το επενδυτικό σχέδιό του.

γ)β. τη θέση του στη σειρά κατάταξης του πίνακα.

γ)γ. τον αριθμό των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων με τα οποία εξαντλείται το ποσό της ενίσχυσης.

 

δ. την βαθμολογία που έλαβε το τελευταίο από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.