Νόμος 3908/11 - Άρθρο 14b

Άρθρο 14Β: Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:

 

α)α. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.

 

β)β. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10 % του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:

 

σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100

 

όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και

Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

 

Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.

 

Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β'. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών:

 

α) Αρχικής επένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα,

β) μελετών και αμοιβών συμβούλων και

γ) έργων και προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

 

όπως αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.

 

γ)γ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών.

 

Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις.

 

δ)δ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 17299/2011 (ΦΕΚ 652/Β/2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011 για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011, καθώς ο αριθμός των νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυτού.

 

ε)ε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο Β' του παρόντος.

 

στ)στ. Η μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης άνω του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο Β'. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ως ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής

 

ζ)ζ. (πρώην στ)στ) Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 22 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου Α'. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

Γ. Αιτήματα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για την μεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης υπαγωγής:

 

α)α. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παράγραφος 3) ή του νόμου 3908/2011 (άρθρο 8 παράγραφος 6) και του προεδρικού διατάγματος 35/2011.

 

β)β. Για την ενίσχυση δαπανών με συμβατική επένδυση αντί της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

γ)γ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.

 

δ)δ. Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1)ζ του νόμου 3908/2011 ή με το άρθρο 10 παράγραφος Β)β του νόμου 3299/2004.

 

ε)ε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.

 

Δ. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται δικαιολογητικά, όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης μετά την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή λοιπών στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, η γνωστοποίηση των μεταβολών, με τα οικεία δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ εντός 60 ημερών από τη συντέλεσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ε τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

ΣΤ. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής σύμφωνα με τις παραγράφους Β' και Γ', απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.