Προεδρικό διάταγμα 133/17

ΠΔ 133/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 133/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, (ΦΕΚ 161/Α/2017), 30-10-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 54 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 574/Α/2014), 26 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014), 30 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πέμπτο του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017) και του 34 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) και ισχύει,

 

β) του προεδρικού διατάγματος 99/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 166/Α/2014), όπως ισχύει,

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016),

 

ε) της με αριθμό Υ172/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 3610/Β/2016).

 

2. Το νόμο 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 33/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2/16570/0026/2/16570/0026/2016 κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1381/Β/2016).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΔΙΠΔΑ/Φ.4/31/16146/15-05-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για την προκαλούμενη δαπάνη.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιβάρυνση ύψους περίπου 9.000 ευρώ το τρέχον οικονομικό έτος και 25.000 ευρώ ετησίως στις ομάδες ΚΑΕ 200-300 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

8. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

 

9. Την με αριθμό 150/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Αποστολή - Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Πολιτικό Γραφείο Υπουργού

Άρθρο 4: Γραφείο Γενικού (Διοικητικού) Γραμματέα

 

Κεφάλαιο Β: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Άρθρο 5: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 6: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 7: Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 8: Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών

Άρθρο 9: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Γ: Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

 

Άρθρο 10: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 11: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας

Άρθρο 12: Διεύθυνση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων

Άρθρο 13: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Κεφάλαιο Δ: Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

 

Άρθρο 14: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 15: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 16: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 17: Διεύθυνση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Αυτοτελείς Μονάδες

 

Άρθρο 18: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 19: Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 20: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 21: Γραφείο Τύπου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εθνικό Τυπογραφείο

 

Άρθρο 22: Προϊστάμενος και Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου

 

Μέρος Β: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Ζ: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 23: Οργανικές Θέσεις

 

Κεφάλαιο Η: Προσόντα

 

Άρθρο 27: Προσόντα Διορισμού ή Πρόσληψης

 

Κεφάλαιο Θ: Περιγράμματα θέσεων Ευθύνης

 

Άρθρο 28: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 29: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 30: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

 

Κεφάλαιο Ι: Κλάδοι Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

 

Άρθρο 31: Κλάδοι Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 32: Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 35: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει 10 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.