Προεδρικό διάταγμα 99/14

ΠΔ 99/2014: Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 99/2014: Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (ΦΕΚ 166/Α/2014), 28-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. του άρθρου 54 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 574/Α/2014), 26 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014) και 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014) και ισχύει.

 

β. του άρθρου 35, παράγραφος 4, του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και του άρθρου 10 του νόμου 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/2013),

 

γ. του άρθρου 21 του νόμου 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης (ΦΕΚ 34/Α/2012),

 

δ. του άρθρου 12 του νόμου 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/2006),

 

ε. της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013),

 

στ. των άρθρων 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 65/2011 Διάσπαση του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 147/Α/2011),

 

ζ. του προεδρικού διατάγματος 119/2013 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 153/Α/2013),

 

η. της υπ' αριθμόν Υ301/2013 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 1594/Β/2013),

 

θ. της υπ' αριθμόν Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012),

 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

 

4. Την από 20-12-2012 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμίστηκες δράσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με την από 27-03-2014 όμοια.

 

5. Την 146/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Αποστολή - Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού

Άρθρο 4: Γραφείο Γενικού Γραμματέα

 

Κεφάλαιο Β: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Άρθρο 5: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 6: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 7: Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 8: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Γ: Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 9: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 10: Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων

Άρθρο 11: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 12: Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου

 

Κεφάλαιο Δ: Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Άρθρο 13: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 14: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 15: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Κεφάλαιο Ε: Αυτοτελείς Μονάδες

 

Άρθρο 16: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 17: Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας:

Άρθρο 18: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου:

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εθνικό Τυπογραφείο

 

Άρθρο 19: Προϊστάμενος και Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου

 

Μέρος Β: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Ζ: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 20: Οργανικές Θέσεις

Άρθρο 23: Προσωπικό ειδικών θέσεων

Άρθρο 24: Κατάταξη προσωπικού

 

Κεφάλαιο Η: Προσόντα

 

Άρθρο 25: Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

 

Κεφάλαιο Θ: Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης

 

Άρθρο 26: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 27: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 28: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

 

Κεφάλαιο Ι: Κλάδοι Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

 

Άρθρο 29: Κλάδοι Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 30: Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων Στις Διευθύνσεις:

Άρθρο 33: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 34: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 36 του προεδρικού διατάγματος 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.