Προεδρικό διάταγμα 133/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α) Η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων μεταρρυθμιστικών δράσεων, η παρακολούθηση της τήρησής τους, η αξιολόγηση των δράσεων και η τεχνική βοήθεια προς τα άλλα υπουργεία.

 

β) Η διαμόρφωση πολιτικών για την εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

 

γ) Ο σχεδιασμός πολιτικών για την εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

 

δ) Ο σχεδιασμός πολιτικών για την προώθηση και εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης και κοινωνικής ευθύνης στις δημόσιες υπηρεσίες.

 

ε) Ο σχεδιασμός πολιτικών για την προώθηση και εφαρμογή καινοτομιών στις δημόσιες υπηρεσίες.

 

στ) Ο εντοπισμός, η διάδοση και η μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στις δημόσιες υπηρεσίες.

 

2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας συγκροτείται από τα εξής 3 Τμήματα:

 

α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.

 

β) Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

 

γ) Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων.

 

3. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού:

 

α)α. Η κατάρτιση του στρατηγικού προγραμματισμού για την αναδιάρθρωση της διοίκησης και η επιχειρησιακή του εξειδίκευση και υλοποίηση.

 

β)β. Ο σχεδιασμός οριζόντιων δράσεων και έργων συμβολής στην ενδυνάμωση της αποδοτικότητας και ευελιξίας των δομών των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

 

γ)γ. Η διαμόρφωση διαδικασιών αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων.

 

δ)δ. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός όλων των μελετών και των σχεδίων μεταρρυθμιστικών δράσεων από όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

 

ε)ε. Ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών και των μεταρρυθμιστικών δράσεων για τη δημόσια διοίκηση, καθώς και η σύνταξη αναφορών προόδου σχετικά με την εφαρμογή τους.

 

στ)στ. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για το Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση.

 

ζ)ζ. Η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών και προγραμμάτων για τη διοικητική μεταρρύθμιση και η ανατροφοδότηση των ευρημάτων με σκοπό τη βελτίωση των πολιτικών Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

 

η)η. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, καθώς και με τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς πολιτικής του, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του ΕΠ ΜΔΤ 20142020, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), του ESPON, καθώς και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.

 

θ)θ. Η λειτουργία του Τμήματος ως Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όσον αφορά στη χρηματοδότηση προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης, τα οποία εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα 16 του προγράμματος αυτού.

 

ι)ι. Η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020 που αντιστοιχούν στις τομεακές πολιτικές του Υπουργείου, καθώς και η τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών.

 

Επίσης, η υποβολή, για το σκοπό αυτό, των σχετικών προτάσεων στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του νόμου 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

 

ι)α)ι)α. Η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020.

 

ι)β)ι)β. Η υποστήριξη των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, κατά το σχεδιασμό έργων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου, στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του ESPON, καθώς και άλλων προγραμμάτων. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός και η εισήγηση των προδιαγραφών, των απαιτήσεων ωρίμανσης και του χρονοδιαγράμματος ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου, στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020.

 

ι)γ)ι)γ. Η υποστήριξη των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, στην ωρίμανση των εν δυνάμει επιλέξιμων έργων τους στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η Επιτελική Δομή θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

 

ι)δ)ι)δ. Η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου, στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020.

 

ι)ε)ι)ε. Η συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις των Εθνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αφορούν σε θέματα σχεδιασμού και εξειδίκευσης των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου.

 

ι)στ)ι)στ. Η συμμετοχή σε διακρατικά δίκτυα, ομάδες εργασίας εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων των πολιτικών του Υπουργείου στους τομείς πολιτικής του, σε σχέση τόσο με το ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020, όσο και με άλλα προγράμματα, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

ι)η)ι)η. Η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020, καθώς και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου.

 

ι)θ)ι)θ. Η παροχή προς την ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020 όλων των απαραίτητων πληροφοριών και η μέριμνα για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων στο ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020.

 

κ)κ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων προσκλήσεων, για έργα των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου που έχουν ενταχθεί σε αυτές.

 

κ)α)κ)α. Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020, με σκοπό την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

 

κ)β)κ)β. Η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020 και η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

 

κ)γ)κ)γ. Η συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αφορούν σε θέματα εφαρμογής των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου.

 

κ)δ)κ)δ. Η υλοποίηση ως δικαιούχος πράξεων τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου.

 

κ)ε)κ)ε. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου προς το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς για τα έργα τους.

 

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών:

 

α)α. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ανάλυση και ο συντονισμός πολιτικών διάδοσης καινοτόμων πρακτικών σε δημόσιες υπηρεσίες.

 

β)β. Ο στρατηγικός προγραμματισμός και η επιχειρησιακή λειτουργία δημοσίων πολιτικών έξυπνης εξειδίκευσης.

 

γ)γ. Ο σχεδιασμός, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών για τη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

 

δ)δ. Η διαμόρφωση πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση των δεικτών μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας, κοινωνίας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ε)ε. Ο εντοπισμός και η διαμόρφωση όρων και μηχανισμών μάθησης βέλτιστων πρακτικών και η διάδοση όπως και η μεταφορά τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

 

στ)στ. Η ανάπτυξη και διαχείριση βάσης δεδομένων καινοτόμων πρακτικών και η δημιουργία εργαλείων με σκοπό τη περαιτέρω ενίσχυση τους.

 

ζ)ζ. Η διαμόρφωση και εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της καινοτομίας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας.

 

η)η. Η χαρτογράφηση και ανάλυση καινοτόμων πρακτικών στην εθνική και την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, με σκοπό τη διαμόρφωση νέων και συνεργατικών προτύπων παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.

 

θ)θ. Η σύνδεση πολιτικών καινοτομίας στο δημόσιο τομέα με την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα της οικονομίας και τις ψηφιακές δεξιότητες.

 

ι)ι. Η διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δημοσίων πολιτικών αειφορικής λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών.

 

ι)α)ι)α. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων υλοποίησης πολιτικών καινοτόμων πρακτικών και ανάπτυξη μεθοδολογιών κόστους οφέλους.

 

ι)β)ι)β. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών σε θέματα καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και η ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τις διεθνείς τάσεις.

 

ι)γ)ι)γ. Η συμμετοχή σε καινοτομικά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών για θέματα καινοτομίας.

 

ι)δ)ι)δ. Η συμμετοχή σε διακρατικά δίκτυα, ομάδες εργασίας εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα καλών και καινοτόμων πρακτικών.

 

ι)ε)ι)ε. Η οργάνωση εκδηλώσεων καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο και η εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις καινοτομίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

 

ι)στ)ι)στ. Η οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιότητας και Προτύπων:

 

α)α. Η διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και η εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών.

 

β)β. Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών αναφορικά με θέματα στοχοθεσίας, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, καθώς και η διάδοσή τους σε άλλες υπηρεσίες, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

 

γ)γ. Η οργάνωση διαδικασιών βράβευσης των υπηρεσιών που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

 

δ)δ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών αυτoαξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών μέσω προτύπων διοίκησης ολικής ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

 

ε)ε. Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών, η συλλογή σχετικών στοιχείων και δεδομένων, η επεξεργασία τους και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

 

στ)στ. Η διαμόρφωση πολιτικών πιστοποίησης δημοσίων υπηρεσιών και η εισαγωγή προτύπων πιστοποίησης.

 

ζ)ζ. Η προώθηση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών κοινωνικής ευθύνης και η καθιέρωση δεικτών κοινωνικής ευθύνης των δημοσίων υπηρεσιών.

 

η)η. Η εισήγηση και οργάνωση διαγωνισμού κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

 

θ)θ. Η συστηματική συνεργασία με διακρατικά δίκτυα και φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.