Νόμος 4389/16 - Άρθρο 170

Άρθρο 170: Διοικητικοί Γραμματείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς, Τομεακοί Γραμματείς και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 6

 

1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

2. Περαιτέρω συνιστώνται με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων των Γενικών Γραμματειών του άρθρου 51 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και των Γενικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις, καθώς και θέσεις Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων των ενιαίων διοικητικών τομέων του άρθρου 53 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και των Ειδικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις.

 

3. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς της παραγράφου 1 καθώς και οι Τομεακοί και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς της παραγράφου 2 τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών, των οποίων προΐστανται, και επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων καθώς και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και ο τρόπος άσκησής τους, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα των θέσεων των παραγράφων 1 και 2.}

 

2. Ο τίτλος του άρθρου 7 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) τροποποιείται ως εξής:

 

{Διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού επί 10 ημέρες τουλάχιστον. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων, αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους, μέχρι ένας (1) εκ των οποίων θα μπορεί να επιλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την επιλογή των 3 επικρατέστερων υποψηφίων, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με το προβλεπόμενο περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον 10 υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη του Μητρώου του άρθρου 1. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από 3. Στην περίπτωση αυτή το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων υποβάλλει εισήγηση με το σύνολο των υποψηφίων.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) καταργείται.

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η θητεία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση κατάργησης της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί ή της οργανωτικής δομής της οποίας προΐστανται.}

 

6. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) τροποποιούνται ως

εξής:

 

{Έως τις 30-09-2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και οι κενές θέσεις του άρθρου 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Έως τις 31-12-2016 ολοκληρώνεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Έως τις 30-09-2017 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων της παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Έως τις 31-12-2017 ολοκληρώνεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.}

 

8. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

 

{1Α. Οι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, προϊστάμενοι Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31-12-2017 για τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και τους Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, και μέχρι τις 30-06-2018 για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, προϊσταμένους Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, εκτός και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί κατά την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων.

 

Σε περίπτωση κένωσης με οποιονδήποτε τρόπο θέσης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, προϊσταμένου Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας, πριν τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 1, αυτή πληρούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και οι τοποθετούμενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους ή την κατάργηση της θέσης τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση που οι θητείες των επιλεγμένων στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 συμπέσουν χρονικά με τις θητείες των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, προϊσταμένων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, οι αρμοδιότητες των τελευταίων συνίστανται στην εξασφάλιση του πολιτικού συντονισμού και στην αποτελεσματική υιοθέτηση της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.}

 

9. Στο τέλος του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις που διέπουν τις θέσεις των Γενικών Γραμματέων που προΐστανται αυτοτελών Γενικών Γραμματειών, παραμένουν σε ισχύ.}
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.