Νόμος 4399/16 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω νόμων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων.

 

3. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε χώρες της αλλοδαπής, κατά το άρθρο 6 του νόμου 2996/2002 Ελληνικό σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων - ΕΣΟΑΒ και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) στο πλαίσιο του Ελληνικού σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων ορίζεται η 30-06-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

4. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα νόμο η παράγραφος 35 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 και με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011.

 

5. H υπ' αριθμόν 43965/1994 (ΦΕΚ 922/Β/1994) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού μονάδας διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7.

 

6. Η υπ' αριθμόν 58692/1998 (ΦΕΚ 870/Β/1998) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7.

 

7. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 έχουν εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

 

8. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 έχει εφαρμογή η υπ' αριθμόν 6904/2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 465/Β/2014) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011, για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης.

 

9. α. Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW, που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, πραγματοποιούνται διοικητικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011). Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να πραγματοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να συνιστώνται Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από μέλη του ΕΜΠΕ για την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο καταμερισμός εργασιών, ο τρόπος λειτουργίας Ομάδων Εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η αποζημίωση για κάθε έλεγχο είναι η οριζόμενη στην κοινή υπουργική απόφαση 26226/2017 (ΦΕΚ 117/ΥΟΔΔ/2017).

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος ελέγχου, η σύσταση των οργάνων ελέγχου, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμογής της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.

 

γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής έχει εφαρμογή η υπ' αριθμόν 20283/2012 απόφαση (ΦΕΚ 1518/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 54247/2014 απόφαση (ΦΕΚ 3090/Β/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

10. α) Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 και του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστημα εντός 2 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης.

 

Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31-03-2019 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για τη δήλωση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μέχρι την 31-07-2019. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν από την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 01-01-2013, δεν απαιτείται η υποβολή της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 5 του νόμου 4242/2014 για το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004, πλην αυτών που αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 106 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

11. Οι λέξεις εντός διετίας της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της 41766/2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2589/Β/2013) αντικαθίστανται από τις λέξεις εντός εξαετίας. Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλόγως η 20283/2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1518/Β/2012) πλην της παραγράφου 5 αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

12. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 ως ανεξάρτητα και τα οποία μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του τελευταίου εξ αυτών και πριν την παρέλευση δεκαετίας αποτελέσουν ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως το τυχόν υπερβάλλον ποσό, που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των αρχικών όρων υπαγωγής.

 

13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται:

 

α)α) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών τους, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και οι προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) και συγχρόνως έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόμενες νόμιμες (πολεοδομικές) άδειες,

 

β)β) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) είτε του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) είτε του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) και έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης.

 

Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί αιτημάτων τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες των ως άνω περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά το χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου.

 

β. Το άρθρο 14Β του νόμου 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4146/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14Β

 

Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:

 

α)α. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.

 

β)β. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10 % του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:

 

σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100

 

όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και

Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

 

Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.

 

Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β'. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών:

 

α) Αρχικής επένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα,

β) μελετών και αμοιβών συμβούλων και

γ) έργων και προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

 

όπως αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.

 

γ)γ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών.

 

Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις.

 

δ)δ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 17299/2011 (ΦΕΚ 652/Β/2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011 για τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011, καθώς ο αριθμός των νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυτού.

 

ε)ε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την περίπτωση Β' του παρόντος.

 

στ)στ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης.

 

Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Γ. Αιτήματα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για την μεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης υπαγωγής:

 

α)α. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παράγραφος 3) ή του νόμου 3908/2011 (άρθρο 8 παράγραφος 6) και του προεδρικού διατάγματος 35/2011.

 

β)β. Για την ενίσχυση δαπανών με συμβατική επένδυση αντί της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

γ)γ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.

 

δ)δ. Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1)ζ του νόμου 3908/2011 ή με το άρθρο 10 παράγραφος Β)β του νόμου 3299/2004.

 

ε)ε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.

 

Δ. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 και της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παραγράφου 4 του άρθρου 21, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης.

 

ΣΤ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του παρόντος καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

14. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας δεν επαρκούν για τη συγκρότηση των απαιτούμενων οργάνων ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011), δύναται να ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα διοίκησης με την προϋπόθεση ότι είναι μέλος του Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 11 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

 

15. α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του παρόντος διατηρείται σε ισχύ η υπ' αριθμόν 50274/2007 (ΦΕΚ 2274/Β/2007) υπουργική απόφαση.

 

β. Η απόφαση της παραγράφου 10 του άρθρου 16 του νόμου 4399/2016 έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), καθώς και για τις επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των νόμων 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) και 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004). Με την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η ισχύουσα 2106/2013 απόφαση (ΦΕΚ 183/Β/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

16. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ η απόφαση υπ' αριθμόν 76008/2014 (ΦΕΚ 3653/Β/2014), καθώς και η απόφαση υπ' αριθμόν 47718/2011 (ΦΕΚ 2669/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 46015/2012 (ΦΕΚ 3003/Β/2012) και 49901/2012 (ΦΕΚ 3076/Β/2012).

 

17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ' αριθμόν 2/88585/0022/2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/2012). Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 26226/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 117/ΥΟΔΔ/2017) αφορούν ποσά πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας και έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Τα μηνιαία όρια αποζημιώσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού των 2.400.00 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 106 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.