Νόμος 4242/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008, εφόσον κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, ή μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αν αυτή υπερβαίνει την πενταετία ή τριετία κατά τα ανωτέρω, οφείλουν:}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού μετά την 01-01-2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, οφείλουν:}

 

γ. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Γ. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού και των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον 5 έτη μετά τη δημιουργία τους και / ή 3 έτη σε περίπτωση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού μετά την 01-01-2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ.}

 

δ. Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α' οφείλουν, για διάστημα 5 ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριών (3) ετών σε περίπτωση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού μετά την 01-07-2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός 2 μηνών από τη συμπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των 5 ή 3 ετών αντιστοίχως.}

 

2. Το άρθρο 24 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή είναι πριν τις 31-12-2015.

 

Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 μπορούν έως 30-06-2014 να αιτηθούν επιπλέον παράτασης ολοκλήρωσης έως 31-12-2016. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης για παράταση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης απόφασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που κάνουν χρήση της παράτασης των προηγούμενων εδαφίων δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.