Απόφαση 43965/94

Απόφαση 43965/1994: Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 1892/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 43965/1994: Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 1892/1990, (ΦΕΚ 922/Β/1994), 14-12-1994.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

α. Το νόμο 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την περίπτωση λ)β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

β. Του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

 

γ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 459/1993 Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 193/Α/1993).

 

δ. Της απόφασης Πρωθυπουργού ΥΠ/79/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 364/Β/1994), αποφασίζουμε:

 

1. Για να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 επένδυσης εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), πρέπει να αφορά σε ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της μονάδας που οδηγεί στην αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης των εξυπηρετήσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Στα επενδυτικά προγράμματα ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων περιλαμβάνονται, οι εξής κατηγορίες επενδυτικών έργων:

 

Κατηγορία 1η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της μονάδας (πυρασφάλεια, αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφάλειας και προστασίας των πελατών κ.λ.π.).

 

Κατηγορία 2η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και προσωπικού (αντικατάσταση επικινδύνων για την υγεία εγκαταστάσεων κ.λ.π., δημιουργία εγκαταστάσεων - υποδομών για την προστασία της υγείας κ.α.).

 

Κατηγορία 3η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων (πχ ηλιακοί θερμοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κ.λ.π.).

 

Κατηγορία 4η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας καθώς και στη φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός ως παράρτημα Ι, διαχείριση απορριμάτων κ.λ.π.).

 

Κατηγορία 5η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της μονάδας με περιφερειακά εθνικά ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, με τράπεζες δεδομένων κ.λ.π. καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε με ομοειδείς επιχειρήσεις είτε με επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό.

 

Κατηγορία 6η Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ατόμων με ειδικές ανάγκες (διαμόρφωση δωματίων, λουτρών, κεκλιμένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθημάτων, τηλεφωνικών θαλάμων κ.λ.π.).

 

Κατηγορία 7η Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της μονάδας, στην αντικατάσταση ή και συμπλήρωση του εξοπλισμού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά πραγματοποιούνται σε μαζική κλίμακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή συνήθους συντήρησης.

 

3. Επενδυτικά έργα που συνεπάγονται αύξηση του αριθμού των υφισταμένων κλινών της ξενοδοχειακής μονάδας, δεν αποτελούν εκσυγχρονισμό της.

 

3. α. Επενδυτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που υποβάλλονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 πρέπει να περιέχουν επενδυτικά έργα που εντάσσονται σε 4 τουλάχιστον από τις 7 κατηγορίες επενδυτικών έργων της προηγούμενης παραγράφου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά και επενδυτικά έργα πυρασφάλειας και βιολογικού καθαρισμού των κατηγοριών 1 και 4 αντίστοιχα, εφόσον αυτά δεν υφίστανται ή δεν βρίσκονται σε λειτουργία, ή υφίστανται μεν και λειτουργούν χωρίς όμως να εξασφαλίζουν τις ελάχιστες κατά περίπτωση προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό πρόγραμμα δεν περιέχονται έργα βιολογικού καθαρισμού ή πυρασφάλειας, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό υγειονομικής υπηρεσίας ή πυροσβεστικής υπηρεσίας με το οποίο να βεβαιώνεται ότι υπάρχει και λειτουργεί σύμφωνα με τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας βιολογικός καθαρισμός ή πυρασφάλεια αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις που η εκσυγχρονιζόμενη μονάδα είναι συνδεδεμένη με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

β. Στην παρούσα προσαρτάται παράρτημα Ι που περιέχει ενδεικτική απαρίθμηση των επενδυτικών έργων της 7ης κατηγορίας καθώς και των έργων βιολογικού καθαρισμού της 4ης κατηγορίας.

 

γ. Τα προτεινόμενα για υπαγωγή επενδυτικά έργα πρέπει να είναι πέραν των ελαχίστων υποχρεωτικώς απαιτουμένων από την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη δημιουργία και τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας (τεχνικές προδιαγραφές Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ.λ.π.).

 

δ. Επενδυτικά έργα που για την πραγματοποίησή τους προϋποθέτουν έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων ή άλλης μορφής έγκριση από τον ΕΟΤ, πρέπει να συνοδεύονται, κατά την υποβολή στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 του επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού, από τις εγκρίσεις αυτές.

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β).

 

6. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Παράρτημα Ι: Ενδεικτική απαρίθμηση των επενδυτικών έργων της 7ης κατηγορίας και των έργων βιολογικού καθαρισμού της 4ης κατηγορίας

 

Εκσυγχρονισμός περιβάλλοντος χώρου: Δεντροφύτευση, υπαίθριοι / εσωτερικοί διάδρομοι, πλακοστρώσεις, αντικατάσταση χλοοτάπητα, νέες διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου (υπαίθριοι/στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, ελικοδρόμια, τοιχία, καθιστικά, παρτέρια, σκιάδια, συντριβάνια κ.λ.π.). Αντικατάσταση περίφραξης ή σημαντικού μέρους της.

 

Διαχείριση υδάτινων πόρων: Έργα για εκμετάλλευση πηγών, γεωτρήσεις, αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας, φίλτρα αποσκλήρυνσης κ.λ.π.

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις: Νέες εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια, πισίνες κ.λ.π.), μετατροπή υφιστάμενης πισίνας σε θερμαινόμενη, αντικατάσταση πλακιδίων, εξοπλισμού ανανέωσης / θέρμανσης ύδατος. Αντικατάσταση και συμπλήρωση μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων απαραιτήτων για τη λειτουργία πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την ασφάλεια ζωής και υγειονομικής περίθαλψης σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών και ατυχημάτων.

 

Προσθήκη νέων επιχειρησιακών τμημάτων στη ξενοδοχειακή μονάδα και εξοπλισμού τους: Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, θέατρα υπαίθρια ή μη, bar ή snack - bar, θεραπευτικά κέντρα κ.λ.π.

 

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια της μονάδας: Αρχιτεκτονικές αναπλάσεις προσόψεων, εσωτερικών χώρων, δωμάτων, στεγών.

 

Στέγες - μονώσεις: Ολική επισκευή ή αντικατάσταση στέγης, προσθήκης ή αντικατάσταση μόνωσης με νέα σύγχρονα υλικά, προσθήκη ή αντικατάσταση μόνωσης κάθε μορφής.

 

Ψευδοροφές: Προσθήκη ή αντικατάσταση ψευδοροφών Επιχρίσματα - Χρωματισμοί: Αντικατάσταση επιχρισμάτων, χρωματισμοί στο σύνολο ή σε μεγάλο τμήμα της τουριστικής εγκατάστασης (εφόσον συνδυάζονται και με άλλες εργασίες εκσυγχρονισμού). Τοποθέτηση και αντικατάσταση επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών.

 

Κουφώματα: Αντικατάσταση, χρωματισμοί σε μαζική κλίμακα.

 

Ανελκυστήρες: Αντικατάσταση εξοπλισμού, θαλάμων, προσθήκη ανελκυστήρων όπου δεν υπάρχουν (περιλαμβάνονται και οι κτιριακές παρεμβάσεις οι αναγκαίες για την εγκατάστασή τους).

 

Θέρμανση - ενέργεια: Κεντρική θέρμανση, όπου δεν υπάρχει, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και θερμαντικών σωμάτων σε μαζική κλίμακα, προσθήκη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους όπου δεν υπάρχει.

 

Κλιματισμός: Προσθήκη κλιματισμού (όπου δεν υπάρχει), αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε μαζική κλίμακα με άλλα σύγχρονης τεχνολογίας (θέρμανση - ψύξη, έλεγχος καπνού, σκόνης, υγρασίας).

 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις - Είδη υγιεινής λουτρά: Προσθήκη λουτρών, χώρων υγιεινής πελατών ή προσωπικού, αναδιαρρύθμιση χώρων υγιεινής, αντικατάσταση σωληνώσεων κ.λ.π. υδραυλικών εγκαταστάσεων σε μαζική κλίμακα, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων επίσης σε μαζική κλίμακα.

 

Βιολογικοί καθαρισμοί: Προσθήκη βιολογικού καθαρισμού, επέκταση εγκατάστασης, αντικατάσταση βιολογικού καθαρισμού με άλλον σύγχρονης τεχνολογίας.

 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων Η/Υ καθώς και του αναγκαίου software. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών κλειδαριών, συσκευών ασύρματης επικοινωνίας. Αγορά και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων (όπου δεν υπάρχουν) η επέκτασή τους ή αντικατάστασή τους με άλλα σύγχρονης τεχνολογίας κ.λ.π.

 

Κινητός εξοπλισμός: Συμπλήρωση η αντικατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων, bar, δωματίων κ.λ.π. Μαζική αντικατάσταση των σκευών κουζίνας και εστιατορίου. Μαζική αντικατάσταση επίπλων, ταπήτων, ηλεκτρικών ειδών, ειδών λινοθήκης. Προμήθεια ηλεκτρικών τροχοφόρων για τη μεταφορά του προσωπικού και υλικών εντός του χώρου της ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

 

Αθήνα 30-11-1994

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.