Νόμος 2996/02 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ένταξη και χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων είναι δυνατόν να εντάσσονται για να χρηματοδοτηθούν παραγωγικές επενδύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998.

 

2. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2601/1998 είναι δυνατόν να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων αυτού:

 

α) Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

β) Τα κριτήρια βαθμολόγησης, σε συνδυασμό με τους στόχους και τις προτεραιότητες του αντίστοιχου Προγράμματος.

γ) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των επενδύσεων.

δ) Ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων.

ε) Η προθεσμία ολοκλήρωσης.

στ) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης του παρόντος των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια των περιπτώσεων β', γ', και δ' της ανωτέρω παραγράφου 1. Η υπαγωγή κάθε επένδυσης γίνεται εφόσον αυτή κρίνεται βιώσιμη σύμφωνα με τα κριτήρια της περίπτωσης α' της ανωτέρω παραγράφου 1.}

 

4. Όταν η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 εξετάζει επενδυτικές προτάσεις για υπαγωγή στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, στη σύνθεσή της μετέχει ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δύο υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες του αντίστοιχου Προγράμματος Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας.

 

5. Το ύψος των πιστώσεων, που τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, προβλέπεται σε έκαστο Πρόγραμμα Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας και αποτελεί μέρος των πόρων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.