Νόμος 4441/16

Ν4441/2016: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4441/2016: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 227/Α/2016), 06-12-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών

Άρθρο 5: Διαδικασία σύστασης Εταιρειών

Άρθρο 6: Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου) - Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS

Άρθρο 7: Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 8: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Άρθρο 9: Πρότυπα καταστατικά

Άρθρο 10: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 11: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Α: Άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό

 

Άρθρο 13: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 86/Α/2012)

Άρθρο 14: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/1991 Περί εμπορικών αντιπροσώπων (Οδηγία 1986/653/ΕΟΚ) (ΦΕΚ 103/Α/1991)

Άρθρο 15: Τροποποίηση του νόμου 3054/2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 230/Α/2002)

Άρθρο 16: Τροποποίηση του νόμου 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 173/Α/2013)

Άρθρο 17: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ 2090/Β/2014)

Άρθρο 18: Τροποποίηση του νόμου 3526/2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 24/Α/2007)

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) και ρύθμιση θεμάτων της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 19: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016)

Άρθρο 20: Τροποποίηση καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ

Άρθρο 21: Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Μέρος Τρίτο: Διατάξεις εφαρμογής συστάσεων εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

 

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 26: Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Άρθρο 27: Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

 

Άρθρο 28: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

 

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

 

Άρθρο 32: Καταργητικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

 

Άρθρο 33: Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-12-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.