Νόμος 2601/98

Ν2601/1998: Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2601/1998: Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 81/Α/1998), 15-04-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Διάκριση των επενδυτικών φορέων - καθορισμός του είδους ενίσχυσής τους

Άρθρο 3: Υπαγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες - ενισχυόμενες δαπάνες

Άρθρο 4: Διαίρεση της Επικράτειας - Λοιπές περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων

Άρθρο 5: Καθορισμός παρεχομένων ενισχύσεων

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων

Άρθρο 7: Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων

Άρθρο 9: Περί καταβολής των ενισχύσεων

Άρθρο 10: Ειδικά καθεστώτα

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Συνέπειες μη τήρησης

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Θέματα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Παράρτημα

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Συναλλαγματική ισοτιμία διαμόρφωσης φορολογητέας αξίας

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-04-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.