Νόμος 4305/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος / Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών,

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου,

ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών,

στ) Γραφείο Τύπου.}

 

2. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής,

β) Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων,

γ) Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων,.}

 

3. Η αρχική φράση της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 και η υποπερίπτωση α)α' της ίδιας περίπτωσης α' αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) της εισήγησης για τη χάραξη κατευθύνσεων ολοκληρωμένης χωροταξικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, της ευθύνης και της εποπτείας της εκπόνησης της εθνικής χωροταξικής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα επίπεδα της γραμματειακής υποστήριξης των αρμόδιων οργάνων και της παρακολούθησης και συμμετοχής στα Διεθνή Ευρωπαϊκά και διακρατικά όργανα των πολιτικών με χωρική διάσταση,}

 

4. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ) η μέριμνα για τη γνωμοδότηση κατά την έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).}

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Στο Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα.}

 

6. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Στο Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή τους.}

 

7. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) η μέριμνα για το χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και έγκριση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.}

 

8. Μετά την υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθεται υποπερίπτωση ε)ε' ως εξής:

 

{ε)ε) η παροχή κατευθύνσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.}

 

9. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής,.}

 

10. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνησης των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της περιοχής αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,.}

 

11. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ),

β)β) η μέριμνα για την έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) σε περιοχές που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

γ)γ) η γνωμοδότηση στα πλαίσια της έγκρισης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) σε πόλεις ή τμήματά τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που καταρτίζονται από άλλους αρμόδιους φορείς.}

 

12. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων.}

 

13. Οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για θέματα χρήσεων γης, καθώς και για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού, χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,

 

β)β) ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την ανάθεση ή έγκριση ή τροποποίηση Κανονιστικών Πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,.}

 

14. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών. Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανόμενων και αυτών που εκπονούνται στα πλαίσια στεγαστικών προγραμμάτων,.}

 

15. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 διαγράφεται. Η υποπερίπτωση δ)δ' της ίδιας περίπτωσης αναριθμείται ως γ)γ'.

 

16. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών πολεοδομήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ),.}

 

17. Μετά την υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{ε)ε) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ).}

 

18. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) η έγκριση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η έκδοση τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ).}

 

19. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν στο σχεδίασμά των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, η σύνταξη κανονισμών για την αντιμετώπιση και διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους,.}

 

20. Η υποπερίπτωση στ)στ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ)στ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των γενικών πολεοδομικών διατάξεων,.}

 

21. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) ο έλεγχος και η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση οριογραμμών υδατορεμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυθμίσεων, καθώς και για την έγκριση χώρων αστικών υποδομών,.}

 

22. Μετά την περίπτωση γ)γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 36 προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{δ)δ) η μέριμνα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου και η ανακοίνωσή τους στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής,.}

 

23. Ο τίτλος του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες.}

 

24. Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων είναι ιδίως η χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών μέσω παρεμβάσεων στο δομημένο περιβάλλον.}

 

25. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων,

β) Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων,

γ) Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων.}

 

26. Η αρχική φράση της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Στο Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.}

 

27. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή των μελετών αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου και άλλων φορέων, ιδίως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων, ακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και ακάλυπτων χώρων στεγαστικών προγραμμάτων, διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθμιση των τεχνικών έργων και του περιβάλλοντος χώρου,.}

 

28. Μετά την υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 προστίθεται υποπερίπτωση στ)στ' ως εξής:

 

{στ)στ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα σχετικά με τα ανωτέρω.}

 

29. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Στο Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μέριμνα για την προώθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων ανάπλασης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτηρίων, που αποβλέπουν:

 

α)α)α) στην αρχιτεκτονική, μορφολογική και αισθητική θεώρηση των τεχνικών έργων και του χώρου που τα περιβάλλει, όπως λιμανιών, δεξαμενών, γεφυρών, συγκοινωνιακών έργων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ, ρεμάτων και γενικά, κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων μαζικής εξυπηρέτησης,

β)β)β) στην ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων και

γ)γ)γ) στην αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία,

 

β)β) η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική ένταξη στο περιβάλλον μεγάλων συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών έργων ή ρεμάτων και της ευρύτερης περιοχής τους,

 

γ)γ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και κτηρίων για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου,

 

δ)δ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα τα ανωτέρω και μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, εφόσον αφορούν προστατευόμενα κτίρια και περιοχές αρμοδιότητάς τους.}

 

30. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) η προκήρυξη εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τα προς ανάθεση έργα και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων προς εκτέλεση,.}

 

31. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) η εκτέλεση και επίβλεψη των έργων ή η ανάθεση σε τρίτους όλων των απαιτούμενων για την υλοποίηση του προγράμματος έργων,.}

 

32. Η υποπερίπτωση ζ)ζ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 διαγράφεται.

 

33. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 52: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες τρεις (703) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

 

Κατηγορία - Κλάδος

Σύνολο

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

86

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

105

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

248

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

50

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

9

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπόνων

18

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

7

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

45

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπόνων

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

2

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

109

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

12

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικό Καθαριότητας

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

3

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

2

Σύνολο

703

}

 

34. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 196 και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

Εκπαιδευτική Βαθμίδα - Ειδικότητα

Σύνολο ΙΔΑΧ

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

10

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

18

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

11

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

46

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

10

Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων - Γεωπόνων

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

4

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

86

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

1

Σύνολο

196

}

 

36. Οι περιπτώσεις ι)α' έως και ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ι)α) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών - Βιολόγων - Φυσικών - Φυσιογνωστών ή στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντολόγων, καθώς και όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ3 Χημικών - Γεωλόγων και έχουν πτυχίο Χημείας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)β) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών - Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν πτυχίο Γεωλογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)γ) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων Δασολόγων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Γεωπονίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)δ) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων - Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)ε) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Ιχθυολογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο και είτε υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών - Βιολόγων - Φυσικών - Φυσιογνωστών είτε υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος.}

 

37. Μετά την περίπτωση ι)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 προστίθεται περίπτωση ι)η' ως εξής:

 

{ι)η. Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όσοι υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημών.}

 

38. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 62 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

6. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.}

 

39. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο προεδρικό διάταγμα 100/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.