Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης είναι ιδίως η χάραξη στρατηγικής βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού και στεγαστικής πολιτικής.

 

2. Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης,

 

β) Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων,

 

γ) Τμήμα Τράπεζας Γης,

 

δ) Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης.

 

3. α) Στο Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για θέματα χρήσεων γης, καθώς και για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού, χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,

 

β)β) ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την ανάθεση ή έγκριση ή τροποποίηση Κανονιστικών Πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,

 

γ)γ) η εξασφάλιση γεωλογικών χαρτογραφικών υποβάθρων, εδαφοτεχνικών χαρτών και κανονισμών σεισμικής επικινδυνότητας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για χρήσεις σε πολεοδομικές μελέτες, καθώς και η έγκριση συναφών γεωλογικών μελετών,

 

δ)δ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων για τον καθορισμό και την τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και χρήσεων γης, σε εκτός σχεδίου περιοχές,

 

ε)ε) η εισήγηση για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

 

β) Στο Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών. Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανόμενων και αυτών που εκπονούνται στα πλαίσια στεγαστικών προγραμμάτων,

 

β)β) ο συντονισμός προγραμμάτων πολεοδομικών μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση μελετών Πολεοδόμησης (α και β κατοικίας και των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, την οριοθέτηση των οικισμών αυτών, τον καθορισμό όρων και περιορισμό δόμησης τους, κ.λ.π.),

 

γ)γ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών σχεδίων στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων (όπως στρατόπεδα, κ.λ.π.) καθώς και τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων σε εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό χώρων για την ανέγερση κτηρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και κτηρίων κοινής ωφέλειας.

 

γ) Στο Τμήμα Τράπεζας Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μέριμνα για την εφαρμογή, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης τίτλων και δικαιωμάτων μεταφοράς και συγκέντρωσης συντελεστού δόμησης ακινήτων του ιδιωτικού (αγορά, ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις) καθώς επίσης και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς,

 

β)β) η μέριμνα για την ως άνω διαχείριση δημοσίων ακινήτων, μετά από ειδική εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο φορέα,

 

γ)γ) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες,

 

γ)γ) (πρώην δ)δ) η εποπτεία και διαχείριση του ηλεκτρονικού αρχείου και των ονομαστικών τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

δ) Στο Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μέριμνα για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων και ρυθμίσεων εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,

 

β)β) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών πολεοδομήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ),

 

γ)γ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών στεγαστικών προγραμμάτων δημοσίων και δημοτικών φορέων καθώς και στεγαστικών προγραμμάτων Οργανωμένης Πολεοδόμησης (Ενεργός Πολεοδομία (ΖΕΠ Κοζάνης, Ξάνθης και Κομοτηνής)),

 

δ)δ) η παρακολούθηση εφαρμογής οργανωμένων προγραμμάτων στέγασης και έργων στέγασης ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων, Ρομά, κ.α.) καθώς και μεταφοράς οικισμών λόγω κατολισθήσεων ή εκτέλεσης μεγάλων αναπτυξιακών έργων,

 

ε)ε) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 13, 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.