Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ιδίως η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών σε κάθε είδους θέματα γεωχωρικών πληροφοριών και τοπογραφικών εφαρμογών.

 

2. Η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

β) Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων,

 

γ) Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων,

 

δ) Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης.

 

3. α) Στο Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

β)β) η Επικαιροποίηση και η συντήρηση του Εθνικού Καταλόγου Γεωπληροφορίας,

 

γ)γ) η συντήρηση και διαρκής επικαιροποίηση του δικτύου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ),

 

δ)δ) η μέριμνα για τη σύνταξη χαρτών κάθε είδους γεωχωρικών πληροφοριών, πέραν των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Δασικών Έργων και Υποδομών και Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, και η παρακολούθηση υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

 

ε)ε) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εν γένει η υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

 

στ)στ) Η εισήγηση μέτρων για τη διαμόρφωση των πολιτικών σε κάθε είδους θέματα γεωχωρικών πληροφοριών και τοπογραφικών εφαρμογών,

 

ζ)ζ) Η εισήγηση στον Υπουργό ή στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας κατά περίπτωση νομοθετικών μέτρων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE, καθώς και η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Επιτροπή INSPIRE.

 

β) Στο Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μέριμνα για την εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτηματογραφήσεων και χαράξεων, για την κάλυψη αναγκών και προγραμμάτων του Υπουργείου,

 

β)β) η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, για τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής και των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού,

 

γ)γ) η παροχή κατευθύνσεων για τη σύνταξη τροποποιήσεων σε περίπτωση άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται σε εκτάσεις στεγαστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της ΔΠΣ και ΤΓ,

 

δ)δ) ο προγραμματισμός απαλλοτριώσεων, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς,

 

ε)ε) ο έλεγχος και η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση οριογραμμών υδατορεμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυθμίσεων, καθώς και για την έγκριση χώρων αστικών υποδομών.

 

γ) Στο Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η τήρηση και λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Πρωτευούσης και η παρακολούθηση της ένταξης του στο Εθνικό Κτηματολόγιο,

 

β)β) η μέριμνα για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και ο έλεγχος των εισπραττόμενων ανταποδοτικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από την κτηματογράφηση και τη λειτουργία των Κτηματολογικών γραφείων,

 

γ)γ) η παροχή κατευθύνσεων για τη ρύθμιση θεμάτων ομοιόμορφης εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου από όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της Επικράτειας,

 

δ)δ) η σύσταση Ειδικού Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών και ο ορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των ειδικότερων προσόντων για την εγγραφή στο μητρώο αυτό.

 

δ) Στο Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η τήρηση, κωδικοποίηση και διαχείριση του αρχείου διαγραμμάτων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

β)β) η παροχή διευκρινήσεων σε θέματα εγκεκριμένων σχεδίων εφαρμογής γραμμών, υψομετρικών μελετών, όρων δόμησης και λοιπών θεμάτων σχετικών με ρυμοτομικά διαγράμματα,

 

γ)γ) η παρακολούθηση και λειτουργία του Έργου Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας,

 

δ)δ) η μέριμνα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου και η ανακοίνωσή τους στους αρμόδιους φορείς εφαρμογής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 21 και 22 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.