Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων είναι ιδίως:

 

α) η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,

 

β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτιριοδομικών Κανονισμών,

 

γ) η αδειοδότηση οικοδομικών εργασιών βάσει ειδικών διατάξεων.

 

2. Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών,

 

β) Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων,

 

γ) Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής,

 

δ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων.

 

3. α) Στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό τμημάτων πόλεων (ιστορικών κέντρων πόλεων), οικισμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών, η μέριμνα για τη θέσπιση όλων των απαιτούμενων προς τούτο μέτρων καθώς και η μέριμνα για τη εφαρμογή τους, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τη μορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστήλωση και την ανάπλαση των ιστορικών κέντρων, των παραδοσιακών οικισμών, των ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002),

 

β)β) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, την αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία για παρεμβάσεις πέραν αυτών της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΕΑΑ),

 

γ)γ) η εποπτεία, επίβλεψη, παραλαβή και έλεγχος των μελετών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων που αφορούν ειδικά σε ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, στην αποκατάσταση ή επισκευή διατηρητέων κτηρίων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΑΑ.

 

β) Στο Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό αρχιτεκτονικών συνόλων, κτηρίων ή τμημάτων τους και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως διατηρητέων, καθώς και ο καθορισμός των όρων προστασίας αυτών,

 

β)β) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, που αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, στις χρήσεις, στη μορφολογική κατάσταση και στην ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,

 

γ)γ) η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτηρίων και μελετών της Διεύθυνσης,

 

δ)δ) ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτηρίων,

 

ε)ε) η έγκριση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και η έκδοση τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ).

 

γ) Στο Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν στο σχεδίασμά των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, η σύνταξη κανονισμών για την αντιμετώπιση και διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους,

 

β)β) η σύνταξη προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς επίσης και ο συντονισμός και η συνεργασία με τους Εθνικούς, Τεχνικούς και Αναπηρικούς Φορείς και υπηρεσίες σε σχετικά θέματα και η παρακολούθηση και συμμετοχή σε σχετικά Προγράμματα,

 

γ)γ) η μέριμνα για τη μελέτη και προώθηση τύπων κατοικιών, αγροτικών, αστικών, παραθεριστικών με χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ενσωμάτωση στην κατασκευή παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών,

 

δ)δ) ο έλεγχος και η έγκριση μελετών τύπων προκατασκευασμένων ή λυόμενων κατοικιών, καθώς και όλων των προτύπων μελετών κατοικίας που υποβάλλονται από ιδιώτες ή φορείς,

 

ε)ε) η μέριμνα για την εκπόνηση - έγκριση μελετών τύπων κατοικιών για δικαιούχους στεγαστικής αποκατάστασης,

 

στ)στ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των γενικών πολεοδομικών διατάξεων.

 

δ) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης,

 

β)β) η έκδοση και προώθηση διοικητικών πράξεων για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ειδικών κατηγοριών έργων,

 

γ)γ) η έγκριση εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας παραμεθόριων περιοχών,

 

δ)δ) η μέριμνα για την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών και μελετών του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) για κτήρια οργανωμένων κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 18, 19 και 20 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.