Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Κατάταξη προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικοτήτων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο, κατατάσσονται στους κλάδους / ειδικότητες που προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό, όπως παρακάτω:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ):

 

α) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους, ΠΕ1 Μηχανικών και ΠΕ11 Μηχανικών.

 

β) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός).

 

γ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αρχιτέκτονας Μηχανικός).

 

δ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ1 Μηχανικών (Μηχανολόγος Μηχανικός) και ΠΕ1 Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός).

 

ε) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός).

 

στ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (Χωροτάκτης Μηχανικός).

 

ζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Χημικός Μηχανικός).

 

η) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Μεταλλειολόγος Μηχανικός).

 

θ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών.

 

ι) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ6 Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Μαθηματικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ10 Οικονομικός και ΠΕ Καλών Τεχνών.

 

ι)α) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών - Βιολόγων - Φυσικών - Φυσιογνωστών ή στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντολόγων, καθώς και όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ3 Χημικών - Γεωλόγων και έχουν πτυχίο Χημείας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)β) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών - Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν πτυχίο Γεωλογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)γ) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων Δασολόγων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Γεωπονίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)δ) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων - Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο.

 

ι)ε) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών όσοι έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Ιχθυολογίας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο και είτε υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών - Βιολόγων - Φυσικών - Φυσιογνωστών είτε υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος.

 

ι)στ) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ12 Πληροφορικής και ΠΕ2 Πληροφορικής.

 

ι)ζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών.

 

ι)η. Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όσοι υπηρετούν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ):

 

α) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Διοικητικών, ΤΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός και ΤΕ06 Διοικητικού - Λογιστικού.

 

β) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ Ιχθυοκομίας-Αλιείας.

 

γ) Στον κλάδο ΤΕ Δασοπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ02 Δασοπονικού.

 

δ) Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ3 Μηχανικών, ΤΕ07 Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων.

 

ε) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ2 Πληροφορικής και ΤΕ07 Πληροφορικής.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ):

 

α) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ3 Τεχνικών, ΔΕ Χειριστής Οργάνων, ΔΕ06 Τεχνικών Δομικών Έργων και ΔΕ07 Τεχνικός Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής.

 

β) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ.

 

γ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Διοικητικών - Λογιστικών, ΔΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός και ΔΕ04 Διοικητικού - Λογιστικού.

 

δ) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων Α').

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ):

 

α) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών.

 

β) Στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ2 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 35 και 36 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

2. Όσοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.

 

3. Για την κατάταξη, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.