Νόμος 4305/14 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014), καταργούνται:

 

(α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Κέντρο Εθνομουσικολογίας (ΜΕΛΜΟΚΕ), το οποίο συνεστήθη με το νόμο [Ν] 1948/1991 (ΦΕΚ 83/Α/1991), και

 

(β) το ιδρυθέν με το νόμο [Ν] 1407/1918 (ΦΕΚ 101/Α/1918) Μουσείο Ελληνικών Χειροτεχνημάτων, το οποίο μετονομάσθηκε σε Εθνικό Μουσείο των Κοσμητικών Τεχνών με τις διατάξεις του από [Ν] 22-08-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 245/Α/1923), υπήχθη στην αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιολογίας του Υπουργείου Παιδείας με το από [Ν] 31-09-1935 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 399/Α/1935) και εν συνεχεία στη Γενική Διεύθυνση Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας με το από [ΒΔ] 18-11-1939 βασιλικό διάταγμα Περί Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών (ΦΕΚ 502/Α/1939) και μετονομάσθηκε σε Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ) με το άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4013/1959 (ΦΕΚ 234/Δ/1959), υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/2003).

 

2. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων μουσείων της παραγράφου 1 του παρόντος ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, το οποίο λειτουργεί ως δημόσιο Μουσείο επιπέδου Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παράγραφος 2 περίπτωση Δ.η, 21 και 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014). Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο Εθνομουσικολογίας και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης νοείται εφεξής το δημόσιο Μουσείο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

 

3. Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων μουσείων της παραγράφου 1 του παρόντος, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) στο Δημόσιο Μουσείο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη με την ίδια σχέση εργασίας, τους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια που κατείχαν και κατατάσσονται στους κλάδους και τις ειδικότητες, των άρθρων 61, 62 και 63 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014). Για τη μεταφορά και την κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ίδιου προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014). Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές για το διαμεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

 

4. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και εκείνες του προσωπικού που τυχόν απασχολείται με σύμβαση έργου λόγω της εξειδίκευσης των αντίστοιχων απασχολούμενων και προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ισχύουν ως έχουν με τη δυνατότητα να παραταθούν.

 

5. Σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος μουσείων, υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου ή την καταβολή ανταλλάγματος, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

 

6. Εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, καθώς και η υλοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων και έργων, των οποίων δικαιούχοι ή συμπράττοντες είναι οι καταργούμενοι φορείς του άρθρου 1, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

 

7. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των αναφερόμενων φορέων στο άρθρο 1 περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ασκείται από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχομαι στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

9. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων μουσείων της παραγράφου 1 του παρόντος, μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων, για τις ειδικότητες: (α) Προϊστορικών και Κλασικών και (β) Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών, ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

 

Για τις λοιπές ειδικότητες του Κλάδου προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του Κλάδου.

 

Επίσης για το σύνολο των ειδικοτήτων του Κλάδου, άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.}

 

11. Στο τέλος του άρθρου 63 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα περί δικηγόρων και στην κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 2/17132/0022/2012 (ΦΕΚ 498/Β/2012) περί αποδοχών εμμίσθων δικηγόρων Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως κάθε φορά ισχύουν.}

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) καταργείται και η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 4.

 

13. Διαγράφεται ο αριθμός 3 από την αρχή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014).

 

14. Στο άρθρο 61 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014):

 

α) Στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΚΛΑΔΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών από 13 σε 18, οι θέσεις του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ από 28 σε 29 και μειώνονται οι θέσεις του ΚΛΑΔΟΥ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων από 171 σε 166.

 

β) Στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ΚΛΑΔΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητας Διοικητικού από 21 σε 28.

 

γ) Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΚΔΑΔΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ μειώνονται οι θέσεις του Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ από 405 σε 397.

 

15. Στο άρθρο 62 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014):

 

α) στη Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΘΕΣΕΙΣ: αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ από 2 σε 3 και της Ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από 207 σε 208.

 

β) Στη Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΘΕΣΕΙΣ: αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων από 92 σε 96, οι θέσεις της Ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ / ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ από 5 σε 6, μειώνονται οι θέσεις της Ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ από 34 σε 33, της Ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από 515 σε 513 και της Ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΩΝ από 32 σε 31.

 

γ) Στη Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΘΕΣΕΙΣ: αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ από 13 σε 15, οι θέσεις της Ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΩΝ από 4 σε 5 και μειώνονται οι θέσεις της Ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ από 430 σε 424.

 

16. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 104/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.