Νόμος 3833/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Δαπάνες μετακινήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ' έτος.

 

Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφόσον το υφιστάμενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, επιτρέπεται η υπέρβαση των εξήντα (60) ημερών, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες.

 

Ειδικώς για τους ελεγκτές του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ' έτος επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου.

 

Ειδικώς για τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ' εντολή της διοίκησης κατ' έτος και κατά μήνα επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), την παράγραφο 7 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010), την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2685/1999, του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1993 (ΦΕΚ 75/Α/1993), του άρθρου 10 της αριθμόν [Α] 2/72000/0022/04-12-2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1702/Β/2001), καθώς και του άρθρου 10 της αριθμόν [Α] 2/66739/0022/19-10-2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1394/Β/2000) καταργούνται.

 

3. Το όριο των 500 km της περίπτωσης β' της παραγράφου 2Α του άρθρου 7 του νόμου 2685/1999 μειώνεται σε 300 km μηνιαίως.

 

4. Τα όρια των 120 και 80 km της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2685/1999 αυξάνονται σε 160 και 120 km αντίστοιχα.

 

Ειδικά για τους ελεγκτές των υπηρεσιών των περιπτώσεων ε' έως και ι)ε' του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/2005 και το προσωπικό (τακτικούς μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητούς υπαλλήλους) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, εξακολουθούν να ισχύουν από 01-01-2011 τα όρια των 120 και 80 km της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

5. Οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών που προβλέπονται από τα άρθρα 6 παράγραφος 2, 8 παράγραφοι 2 και 3 και 9 του νόμου 2685/1999, καθώς και το ύψος αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2Γ περίπτωση γ' και 3 του νόμου 2685/1999, των άρθρων 7 παράγραφοι 7)α, 7)β ως προς τον καθορισμό του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης και 17 παράγραφος 6 εδάφιο β' του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) καταργούνται και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων κοινές υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την έκδοση της προβλεπόμενης από την προηγούμενη παράγραφο απόφασης.

 

7. Το όριο των 30 km της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2685/1999 αυξάνεται σε 50 km.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 2685/1999, όπως προστέθηκαν με τις όμοιες της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) καταργούνται.

 

9. Το όριο των 50 km της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2685/1999 αυξάνεται σε 70 km. Το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων των περιπτώσεων β' και γ' της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε 70 km. Το όριο των 100 km της περίπτωσης δ' της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε 150 km.

 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου 2685/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο) μπορεί να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα έως 70 ημέρες συνολικά κατ' έτος για κάθε απόσπαση. Οι ημέρες αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.}

 

11. Το όριο των 100 km των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 14 του νόμου 2685/1999 αυξάνεται σε 150 km.

 

12. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του νόμου 2685/1999, διαγράφεται η φράση και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος.

 

13. Στο άρθρο 17 του νόμου 2685/1999 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:

 

{6. Το ποσοστό του επιδόματος αλλοδαπής των παραγράφων 2 και 3 καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον στον οποίον ανήκει ο μετακινούμενος,

 

β) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από τον ως άνω φορέα,

 

γ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από τον προαναφερόμενο φορέα,

 

7. Το ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή πηγή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή.}

 

14. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2Α του άρθρου 21 του νόμου 2685/1999, διαγράφεται η φράση και επιστροφής.

 

15. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1993 (ΦΕΚ 75/Α/1993) απόσταση άνω των 15 km, καθώς και η προβλεπόμενη απόσταση άνω των 40 km, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της αριθμόν [Α] 2/73099/0022/19-02-2008 (ΦΕΚ 344/Β/2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα ως προς την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.

 

16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

17. Το όριο των 120 ημερών του άρθρου 23 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007) και της αριθμόν [Α] 2/14889/0022/02-05-2003 (ΦΕΚ 643/Β/2003) απόφασης μειώνεται σε 60 ημέρες. Το όριο των 30 km της προηγούμενης απόφασης αυξάνεται σε 60 km.

 

18. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) τροποποιείται ως εξής:

 

{Για διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται σε μετακινήσεις από 60 km και άνω καταβάλλεται διπλάσια αποζημίωση από την προβλεπόμενη στην αριθμόν [Α] 2/14889/0022/02-05-2003 (ΦΕΚ 643/Β/2003) απόφαση όπως ισχύει.}

 

19. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1106/1972 (ΦΕΚ 17/Α/1972), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 23/1973 (ΦΕΚ 131/Α/1973), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.