Νόμος 2860/00 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) συνιστάται Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων των διαχειριστικών αρχών, της Αρχής Πληρωμής των τελικών δικαιούχων και πράξεων.

 

2. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων, Μελετών και Αξιολόγησης και Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου Οικονομικών και τρεις εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικού ελέγχου των κοινοτικών προγραμμάτων.

 

3. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και η γραμματεία της, η οποία στελεχώνεται με υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων.

 

4. Η αποστολή της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου συνίσταται στην εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ιδίως:

 

α) στον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διαχειριστικών αρχών και της Αρχής Πληρωμής, καθώς και των δαπανών των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι υλοποιούν πράξεις στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής,

 

β) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιούν οι διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και η Αρχή Πληρωμής,

 

γ) στην αξιολόγηση των μέτρων και ενεργειών που λήφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν,

 

δ) στη συνεργασία με την Επιτροπή για το συντονισμό των ελέγχων των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, τη μέθοδο και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, καθώς και λοιπά θέματα με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των διενεργουμένων ελέγχων,

 

ε) στην παροχή προς την Επιτροπή δήλωσης, στην οποία συντίθεται τα πορίσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 1994 - 1999 και 2000 - 2006, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2064/97 της Επιτροπής της 15-10-1997, 38 (περίπτωση δ') του Κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου της 21-06-1999 και 10 (παράγραφος στ') του Κανονισμού 1264/1999 του Συμβουλίου της 21-06-1999.

 

στ) στην ενημέρωση της Επιτροπής ως προς την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διώξεων.

 

5. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές αρχές, στην Αρχή Πληρωμής, στους τελικούς δικαιούχους και στις πράξεις είναι δειγματοληπτικοί, βάσει ετήσιου προγραμματισμού που καταρτίζεται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι εκτός προγραμματισμού, όταν αυτό απαιτείται. Κατά τον έλεγχο εξετάζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων και οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται στην έδρα των τελικών δικαιούχων ή στους χώρους υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων.

 

6. Η συγκρότηση των ελεγκτικών ομάδων από υπαλλήλους του Δημοσιονομικού Κλάδου και υπαλλήλους αποσπασμένους στο Υπουργείο Οικονομικών, ο καθορισμός της αποζημίωσης των ελεγκτών για τη συμμετοχή τους στους ελέγχους ή της αποζημίωσης των μελών και της γραμματείας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, το ειδικό επίδομα των αποσπασμένων υπαλλήλων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ανωτέρω ελεγκτικές ομάδες ορίζεται με όμοια απόφαση με εκείνες του άρθρου 7 παράγραφος 7.

 

7. Σε ειδικές περιπτώσεις, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να συμμετέχουν στους ελέγχους εμπειρογνώμονες δημόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες, οι οποίοι λόγω της θέσεως ή των ειδικών γνώσεών τους μπορούν να βοηθήσουν το ελεγκτικό έργο. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων.

 

8.Μετά το πέρας του ελέγχου η ελεγκτική ομάδα συντάσσει έκθεση, την οποία παραδίδει στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων, αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης και τη θεωρήσει, εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για έγκριση.

 

Αν διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις, οι εκθέσεις διαβιβάζονται στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη μέτρων. Εάν προκύπτει θέμα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων ή καταλογισμού, αναζητούνται τα ποσά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την ανάκτηση των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003).

 

9. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου συντάσσει ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα των ελέγχων και την αξιολόγηση των μέτρων και ενεργειών που έγιναν κατά την υλοποίηση των πράξεων, με ιδιαίτερη αναφορά στις δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών που ενδεχομένως σημειώθηκαν και των μέτρων που λήφθηκαν για τη διόρθωσή τους, την οποία υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς και στην Επιτροπή.

 

10. Για τις ανάγκες των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών Διευθύνσεις: α) Προγραμματισμού και Ελέγχων και β) Μελετών και Αξιολόγηση, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων σε κάθε τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

11. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

 

Τμήμα Α' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τμήμα Β' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού και του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού Αλιείας.
Τμήμα Γ' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Τμήμα Δ' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ταμείου Συνοχής.
Τμήμα Ε' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και λοιπών χρηματοδοτικών οργάνων.

 

Η Διεύθυνση Μελετών και Αξιολόγησης διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

 

Τμήμα Α' Μελετών και Επεξεργασίας Στοιχείων και Εκθέσεων.
Τμήμα Β' Σύνταξης και Εφαρμογής Ελεγκτικών Προτύπων και Επικοινωνίας.
Τμήμα Γ' Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Δαπανών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003).

 

12. Για τη στελέχωση των ανωτέρω Διευθύνσεων συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού στους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και σε συνιστώμενους σε αυτό με το παρόν άρθρο κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως εξής:

 

α) Πενήντα επτά (57) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, εκ των οποίων δύο (2) με βαθμό Διευθυντή και πενήντα πέντε (55) με βαθμό Δ' έως Α'. Η πλήρωση των δεκαπέντε (15) από τις θέσεις αυτές γίνεται με υπαλλήλους που κατέχουν τα αυξημένα τυπικά προσόντα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 και με την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του νόμου 2190/1994 διαδικασία επιλογής.

 

β) Δέκα (10) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

γ) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

δ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με βαθμό Δ' έως Α'.

 

ε) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

στ) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

ζ) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

η) Έξι (6) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

θ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Χειριστών Η / Υ με βαθμό Δ' έως Α'.

 

ι) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου ΔΕ5 Τεχνιτών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

κ) Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με προσόντα διορισμού τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001. Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Των ανωτέρω Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών και των Τμημάτων αυτών υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α/2004) και το άρθρο 23 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003)

 

13. α. Η στελέχωση των θέσεων των Διευθύνσεων μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται ή μεταφέρονται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε από το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

β. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις ανωτέρω θέσεις μόνιμου προσωπικού, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενες με τη σχετική πράξη αντίστοιχης εξειδίκευσης θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με ταυτόχρονη δέσμευση μόνιμων θέσεων. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού καθεστώτος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων να μεταταγούν ή μεταφερθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

γ. Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων υπαλλήλων, στους φορείς από τους οποίους προέρχονται, θεωρείται ως διανυθείς στην υπηρεσία που τοποθετούνται, για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003).

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καταργηθεί το Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συστήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994) και οι αρμοδιότητές του να μεταφερθούν στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου που συνιστάται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.