Νόμος 3943/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3781/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων και της δημόσιας περιουσίας, καθώς και στη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν.}

 

β) Στο άρθρο 3 του νόμου 2362/1995 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:

 

{18. Επιμελείται της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και ασκεί έλεγχο στη δημόσια διαχείριση.

 

19. Εξετάζει και αξιολογεί το συνολικό κόστος λειτουργίας μονάδων ή / και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε σχέση με τη δραστηριότητα τους και το προσφερόμενο έργο. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται ανεξάρτητα από τυχόν συντρέχουσα σχετική αρμοδιότητα των οικείων φορέων.}

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του νόμου 2362/1995 προστίθενται μετά την παρένθεση, οι λέξεις που συνιστώνται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών.

 

δ) Στο τέλος του άρθρου 76Β του νόμου 2362/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, συνιστώνται ή καταργούνται λογαριασμοί της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης του άρθρου 1 ή παραλείπονται γνωστοποιήσεις από το Προσάρτημα.}

 

2. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 79/1990 (ΦΕΚ 37/Α/1990), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), Διεύθυνση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετονομάζεται σε Διεύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

3. α) Στο τέλος της περίπτωσης γ' της κατηγορίας Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) προστίθενται οι λέξεις και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης β' της κατηγορίας II της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2685/1999 προστίθενται οι λέξεις τα μέλη και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο υπολογισμός των πρόσθετων αποδοχών, αποζημιώσεων ή απολαβών για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σε ετήσια βάση και ως έτος βάσης λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε καταβολή οι πρόσθετες αποδοχές, αποζημιώσεις ή απολαβές.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου τρίτου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είναι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών.}

 

6. Στο άρθρο 28 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του νόμου 3833/2010, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010), στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, καθώς και στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.}

 

7. α) Οι διατάξεις του τέταρτου και έκτου εδαφίου της περίπτωσης Β' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) καταργούνται.

 

β) Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λαμβάνουν όλες τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε ονομασία οριζόμενων ειδικών επιδομάτων, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.}

 

γ) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι υπάλληλοι της περίπτωσης α' της παραγράφου 5, εφόσον λαμβάνουν τα ειδικά ή με οποιαδήποτε ονομασία οριζόμενα επιδόματα της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, οφείλουν να προβούν σε δήλωση επιλογής είτε των επιδομάτων αυτών είτε του ειδικού επιδόματος του πρώτου εδαφίου. Στην περίπτωση που οι αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιδόματος του πρώτου εδαφίου, υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών που δικαιούνται στην οργανική τους θέση, το ειδικό επίδομα του πρώτου εδαφίου αυξάνεται μέχρι το ύψος των αποδοχών αυτών.}

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 3833/2010, καθώς και οι διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του νόμου 3833/2010, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 17 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία παρακρατούνται σε μηνιαία βάση από την καταβαλλόμενη σε κάθε δικαιούχο παροχή Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων, για τη χορήγηση πρόσθετου μερίσματος, κατατίθενται στο λογαριασμό που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικών Υπαλλήλων και αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχος Δικαιώματος Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων.

 

Στο λογαριασμό αυτόν συγκεντρώνονται:

 

α) το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε, που τηρούσε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

β) το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο ΕΔ Υπουργείο Οικονομικών - Εισφορές από Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων 01-07-2001 - 31-07-2004 Πρόσθετο Μέρισμα,

 

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δυνάμει της οίκοθεν 2/42423/Α0024/10-06-2009 απόφασης [Α] του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1162/Β/2009).

 

Η διαχείριση και η λειτουργία του παραπάνω λογαριασμού ασκείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Διεύθυνση 24η Λογαριασμών του Δημοσίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση και τη λειτουργία του λογαριασμού αυτού, τους δικαιούχους και το ύψος του πρόσθετου μερίσματος.}

 

10. Για την οριστική επίλυση της δικαστικής διαφοράς που εκκρεμεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα από την υπό ημερομηνία 21-09-1961 και αύξοντα αριθμό καταθέσεως 2046/1961 αγωγή της πιο πάνω Κοινότητας, το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης συνολικά ποσού 9.943.697 € σε δύο έντοκες δόσεις, που λήγουν το πέμπτο και το δέκατο έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και υπό τον όρο ότι πριν από την εξόφληση της οφειλής, όπως ορίζεται κατωτέρω, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης θα παραιτηθεί από το δικόγραφο και το δικαίωμα αγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκδόσεως των δύο ομολόγων, το επιτόκιο τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εξόφληση της οφειλής.

 

11. α) Για την εξυπηρέτηση του δανείου το οποίο έχει χορηγηθεί στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ' αριθμού 2/1485/0025/11-04-2003 (ΦΕΚ 459/Β/2003) απόφασης [Α] του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στη δανείστρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, χωρίς δικαίωμα αναγωγής ή και συμψηφισμού κατά της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου, και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση έναντι της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου για την αναζήτηση οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας.

 

β) Αντίστοιχη υποχρέωση με την προηγούμενη υποπαράγραφο α' και με τους ίδιους όρους αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο, για την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ' αριθμού 2/48243/0025/08-08-2007 απόφασης [Α] του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1587/Β/2007), από της καταθέσεως στη Βουλή για κύρωση τροποποιητικής σύμβασης της υπ' αριθμού 7431/1981 Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1198/1981 (ΦΕΚ 238/Α/1981). Με την τροποποιητική σύμβαση θα τροποποιείται το άρθρο 3 της υπ' αριθμού 7431/1981 Συμβάσεως, κατά τρόπον ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να διορίζεται απευθείας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η ως άνω τροποποίηση δεν θίγει τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ' αριθμού 7431/1981 Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για κάθε συνέπεια.

 

12. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξοφλεί παντός είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμισμα, προς όλους τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη τους, με έκδοση κρατικών χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτλων δανεισμού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούμενου Κρατικού Προϋπολογισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος των εκδιδόμενων τίτλων, ο σκοπός, οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την έκδοση τους. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12-12-2010.

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους ελεγκτές των υπηρεσιών των περιπτώσεων ε' έως και ι)ε' του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/2005 και το προσωπικό (τακτικούς μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητούς υπαλλήλους) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, εξακολουθούν να ισχύουν από 01-01-2011 τα όρια των 120 και 80 km της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) και του άρθρου 5 του νόμου 2685/1999 από 01-01-2011 εφαρμόζονται αναλόγως στο σύνολο του προσωπικού (τακτικούς μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητούς υπαλλήλους) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.