Νόμος 3842/10 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ο εκάστοτε Διοικητής του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων επιτρέπεται η χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα χωρίς την προσκόμιση από το χρηματοδοτούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο βεβαιώσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί μη υπάρξεως οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης οφειλής του από ασφαλιστικές εισφορές σε αυτά, εφόσον το σύνολο της χρηματοδοτήσεως κατατεθεί από το πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό του χρηματοδοτούμενου, πλην ενδεχόμενης υποχρεωτικής παρακρατήσεως υπέρ του Δημοσίου.}

 

3. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση στ' του νόμου 3833/2010 προστίθενται εντός της παρενθέσεως και μετά τις λέξεις παράγραφος Α11, οι λέξεις και άρθρο 51 παράγραφος Α10.

 

Στην περίπτωση θ' προστίθενται εντός της αγκύλης και μετά την παρένθεση οι λέξεις και άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007).

 

4. Στο άρθρο 1 του νόμου 3833/2010, στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ) ειδικής αποζημίωσης (της παραγράφου Α19 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 και της αριθμού 2015007/1423/0022/14-02-1989 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 199/Β/1989), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1858/1989 (ΦΕΚ 148/Α/1989), και της αριθμού 164721/4033/12-01-1982 κοινής υπουργικής απόφασης [Α] (ΦΕΚ 58/Β/1982), που κυρώθηκε με το άρθρο 55 παράγραφος Θ' του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), καθώς και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, εφόσον προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης (άρθρο 51 παράγραφος Α8 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 3205/2003).}

 

5. Στο άρθρο 1 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 3833/2010 μετά τις λέξεις στο κράτος προστίθενται οι λέξεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. και μετά τις λέξεις Κρατικό Προϋπολογισμό προστίθενται οι λέξεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους.

 

6. Στο άρθρο 8 του νόμου 3833/2010 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι προσαυξήσεις που προβλέπεται να καταβληθούν μετά την 01-01-2010, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου της αριθμού 55682/10-09-2009 (ΦΕΚ 1967/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης [Α], των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου μόνου της αριθμού 2/9247/0022/28-05-2009 (ΦΕΚ 1125/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης [Α], καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), αναστέλλονται και ο χρόνος καταβολής τους ανακαθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.}

 

7. Στο άρθρο 9 του νόμου 3833/2010, στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικώς για τους ελεγκτές του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ' έτος επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου.}

 

8. Το άρθρο 22 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α. Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία συνεστήθη με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 224/1986,

 

β. το Εθνικό Συμβούλιο Στατιστικής που συνεστήθη με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1819/1988 (ΦΕΚ 256/Α/1988),

 

γ. τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 του νόμου [Ν] 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/1996) και το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1819/1988 (ΦΕΚ 256/Α/1988) και

 

δ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στο νόμο αυτόν, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του νόμου [Ν] 2392/1996 οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

9. Στο άρθρο 23 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Μέχρι 31-12-2010 οι δαπάνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και οι πάσης φύσεως δαπάνες εκκαθαρίζονται με διατάκτη τον Υπουργό Οικονομικών και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες, μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.}

 

10. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010) η φράση δυνάμει της με αριθμό 2/54310/0025/13-09-2007 απόφασης [Α] του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1858/Β/2007) αντικαθίσταται από τη φράση δυνάμει των με αριθμό 36579/Β1666/27-08-2007 (ΦΕΚ 1740/Β/2007) και 2/54310/0025/13-09-2007 (ΦΕΚ 1858/Β/2007) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν,.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.