Νόμος 2860/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ασκείται μέσω ειδικής υπηρεσίας (διαχειριστική αρχή), η οποία συνιστάται για τους σκοπούς αυτούς στο οικείο Υπουργείο ή Περιφέρεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Η άσκηση αρμοδιοτήτων διαχειριστικής αρχής δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα τελικού δικαιούχου με εξαίρεση τις περιπτώσεις πράξεων τεχνικής βοήθειας - στήριξης. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να καταργούνται υφιστάμενες οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή να μεταφέρονται σε άλλη Υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητες και να μεταφέρονται στην ειδική υπηρεσία συναφείς με το έργο τις αρμοδιότητες που ασκούνται από άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η ειδική υπηρεσία που συστήνεται, συγκροτείται ως ενιαίος διοικητικός τομέας, του οποίου προΐσταται μετακλητός ειδικός γραμματέας με βαθμό Β' της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 1558/1995 (ΦΕΚ 137/Α/1995). Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου που αφορούν τις Περιφέρειες εκδίδονται μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

2. Η στελέχωση των ανωτέρω ειδικών υπηρεσιών γίνεται με μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο οικείο υπουργείο ή στην οικεία περιφέρεια, με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2000/1991 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πρόσληψη νέου προσωπικού:

 

α) Η μετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από ερώτημα του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία προς την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από εμπειρογνώμονες και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας. Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζεται από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του άρθρου 3 του νόμου 2372/1996. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του οικείου Υπουργού μετά από πρόταση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε ειδικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β) Η απόσπαση προσωπικού μπορεί να γίνεται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του εδαφίου α'. Ο τρόπος δημοσίευσης της πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας.

 

γ) Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1994 και 2372/1996, όπως ισχύουν. Ειδικότερα θέματα σχετικά με το νόμο 2372/1996996 που αφορούν τις διαδικασίες προσδιορισμού των αναγκών στελέχωσης των ειδικών υπηρεσιών,τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Ανώνυμη Εταιρεία, την απόσπασή του σε υπηρεσίες, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001).

 

3. Η απόφαση για τη μετακίνηση ή την απόσπαση προσωπικού ισχύει για δύο (2) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα κατά παρέκκλιση από αντίθετη διάταξη του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

4. Σε κάθε ειδική υπηρεσία συνιστάται μια θέση προϊσταμένου με θητεία δύο (2) ετών η οποία μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Εάν ο επιλεγείς ως προϊστάμενος υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999, η πλήρωση της θέσης γίνεται με ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων για χρόνο ίσο με μία θητεία, που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για όσο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πλήρωση της θέσης γίνεται με απόφαση διορισμού του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για θητεία δύο (2) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές. Για τα πειθαρχικά τους αδικήματα οι προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών υπάγονται στην αρμοδιότητα του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 159 του νόμου 2683/1999. Οι αποδοχές των προϊσταμένων καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου. Εφόσον ο επιλεγόμενος ελάμβανε από το φορέα προέλευσής του συνολικές αποδοχές μεγαλύτερες από τις ανωτέρω οι πάσης φύσεως αποδοχές του καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που ελάμβανε πριν από το διορισμό του σε θέση προϊσταμένου.

 

5. α) Οι υπάλληλοι των ειδικών υπηρεσιών αξιολογούνται από εκείνον που ασκεί καθήκοντα αμέσου προϊσταμένου τους και τον προϊστάμενο της ειδικής υπηρεσίας.

 

β) Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους θεωρείται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

 

γ) Η υπηρεσία του προϊσταμένου των ειδικών υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων τους συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος αντιστοίχως όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθυντή αντίστοιχα.

 

δ) Οι προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών, οι προϊστάμενοι των μονάδων,καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, διατηρούν το βαθμό που είχαν κατά τη μετακίνηση ή την απόσπαση στην ειδική υπηρεσία κι εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την προαγωγή τους στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ή για την επιλογή τους ως προϊσταμένων τμημάτων, συμμετέχουν στη διαδικασία προαγωγής ή επιλογής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει Όσοι εξ αυτών είχαν επιλεγεί και κατείχαν θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ή ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, πριν από τη μετακίνηση ή την απόσπαση στην ειδική υπηρεσία δεν τη διατηρούν, αλλά η θέση προκηρύσσεται κατά τις διατάξεις του νόμου 2683/1999. Επανερχόμενοι στην Υπηρεσία τους εφαρμόζονται γι' αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2683/1999. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ειδικές υπηρεσίες Προϊσταμένων Τμημάτων, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου γ', θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 85 του νόμου 2683/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003).

 

6. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων στις ειδικές υπηρεσίες υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

 

7. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ειδικό επίδομα, το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα ειδικότερα τυπικά τους προσόντα, καθώς και η διαδικασία πληρωμής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997, του νόμου [Ν] 1256/1982 και του νόμου 2685/1999. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης της παραγράφου 2)α. Οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου μπορεί να βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται επίσης το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35 /Α/1999): α) των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση και παραλαβή έργων και υποέργων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και β) των μελών των επιτροπών αξιολόγησης, ελέγχου και παραλαβής έργων και υποέργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής, που εκτελούνται από υπηρεσίες Υπουργείων, περιφερειών ή άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, στις οποίες έχει μεταβιβασθεί αρμοδιότητα ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τη σύσταση, οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνάπτονται με την εφαρμογή και υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

9. Ειδικά για τα θέματα που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) και δεν ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.