Νόμος 2685/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ημέρες εκτός έδρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως έδρα νοείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η πόλη στην οποία λειτουργεί η υπηρεσία όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος. Για όσους διαμένουν σε άλλη πόλη εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, ως αφετηρία εκκίνησης για τις μετακινήσεις τους θεωρείται η έδρα της υπηρεσίας τους.

 

2. Ως ημέρα εκτός έδρας θεωρείται κάθε ημέρα μετακίνησης του υπαλλήλου από την έδρα του, για εκτέλεση υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν.

 

3. Ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) κατ' έτος.

 

Επίσης η ανωτέρω υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας επιτρέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης που μετακινούνται εκτός έδρας για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας στις επιχειρήσεις καζίνο.

 

Ειδικώς, για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ' έτος και κατά μήνα επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Οι δαπάνες για την ως άνω υπέρβαση καλύπτονται από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η προβλεπόμενη από το προηγούμενο εδάφιο για την περίπτωση αυτή απόφαση, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.

 

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ημερών εκτός έδρας μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων (θεομηνίες, πυρκαγιές, επιδημίες), για μηχανικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, για τους υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για τις ανάγκες των ελέγχων για οικονομικές απάτες, καθώς και για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους που μετακινούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από τη μετακίνηση, μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου.

 

Οι αποφάσεις για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ημερών, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, εκδίδονται μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη της ισχύος του. Δεν επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών. Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές.

 

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων συγκοινωνιακών μέσων.

 

Προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, αντί των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ' έτος (άρθρο 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999, το άρθρο 20 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000), την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), την παράγραφο 1 του άρθρου 124 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

4. Η έναρξη μετακίνησης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες δεν επιτρέπεται, παρά μόνο στις περιπτώσεις που η απόσταση και τα συγκοινωνιακά μέσα τη δικαιολογούν, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 27 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.