Νόμος 3518/06

Ν3518/2006: Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3518/2006: Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (ΦΕΚ 272/Α/2006), 21-12-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Αναδιάρθρωση κλάδων Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

 

Άρθρο 1: Αναδιάρθρωση και λειτουργία των κλάδων

 

Κεφάλαιο Α: Κλάδος κύριας σύνταξης

 

Άρθρο 2: Κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών - Ειδική Προσαύξηση

Άρθρο 3: Πρόσωπα που υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση

Άρθρο 4: Πόροι του Κλάδου κύριας σύνταξης

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις χορήγησης της Ειδικής Προσαύξησης

Άρθρο 6: Χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση

Άρθρο 7: Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης

Άρθρο 8: Ποσό κύριας σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης

Άρθρο 9: Οικονομική επιβάρυνση

Άρθρο 10: Αναπροσαρμογή βάσης υπολογισμού εισφορών και παροχών

 

Κεφάλαιο Β: Κλάδος επικουρικής ασφάλισης

 

Άρθρο 11: Σκοπός

Άρθρο 12: Διοίκηση - Διαχείριση

Άρθρο 13: Ασφαλιστέα πρόσωπα

Άρθρο 14: Πόροι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης

Άρθρο 15: Χρόνος ασφάλισης

Άρθρο 16: Προϋποθέσεις απονομής παροχών

Άρθρο 17: Καθορισμός ποσού σύνταξης

 

Κεφάλαιο Γ: Κλάδος εφάπαξ παροχών

 

Άρθρο 18: Σκοπός

Άρθρο 19: Διοίκηση - Διαχείριση

Άρθρο 20: Ασφαλιστέα πρόσωπα

Άρθρο 21: Πόροι του Κλάδου

Άρθρο 22: Χρόνος ασφάλισης

Άρθρο 23: Προϋποθέσεις χορήγησης και υπολογισμός εφάπαξ παροχών

 

Κεφάλαιο Δ: Κλάδος ειδικών παροχών

 

Άρθρο 24: Σκοπός

Άρθρο 25: Διοίκηση - Διαχείριση

Άρθρο 26: Ασφαλιστέα πρόσωπα

Άρθρο 27: Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

 

Μέρος Β: Διατάξεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων

 

Άρθρο 28: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 30: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών - Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

Άρθρο 32: Ειδικές ρυθμίσεις οφειλόμενων εισφορών

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

Άρθρο 37: Ειδικά θέματα διοικητικής οργάνωσης

 

Μέρος Γ: Ρυθμίσεις λοιπών ταμείων

 

Κεφάλαιο Α: Ταμεία τύπου

 

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

 

Κεφάλαιο Β

 

Μέρος Δ: Διατάξεις φορέων ελεύθερων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων

 

Άρθρο 46: Οριοθέτηση υπαγωγής στην ασφάλιση Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις Αυτοαπασχολουμένων

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις Φορέων Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Άρθρο 49: Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής και διοικητικής οργάνωσης

 

Άρθρο 50: Θέματα Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

 

Μέρος Ε: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 52: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 53: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Μέρος ΣΤ: Θέματα φορέων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας, ασθένειας και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ασφαλιστικές ρυθμίσεις φορέων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας

 

Άρθρο 55: Θέματα Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 56: Καθορισμός εφάπαξ βοηθήματος υπαλλήλων καταργηθέντων φορέων κοινωνικής πρόνοιας

Άρθρο 57: Θέματα του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 58: Ειδικές ρυθμίσεις Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Άρθρο 59: Ρυθμίσεις φορέων και κλάδων ασθένειας

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρίες

 

Άρθρο 61: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών Φορέων

 

Άρθρο 62: Διοικητικά θέματα

Άρθρο 63: Θέματα οικονομικής οργάνωσης ασφαλιστικών φορέων

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα οργάνωσης εποπτευόμενων φορέων

 

Άρθρο 64: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 65: Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακού Χωριού

Άρθρο 66: Οργανισμός Εργατικής Εστίας

Άρθρο 67: Διατάξεις Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 68: Ρυθμίσεις Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 69: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 74

Άρθρο 75: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-12-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.