Νόμος 3518/06 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς, που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2335/1995, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για παιδιά, εγγονούς, προγονούς, που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.}

 

3. Οι περιπτώσεις β' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.

 

ε. Έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 612/1977 (ΦΕΚ 164/Α/1977) εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία, καθώς και στους ακρωτηριασμένους κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

 

5. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981, όπως αυτές ισχύουν, υπάγονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από:

 

α. το σύνδρομο κλάματος γαλής

β. ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και

γ. οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.}

 

7. α. Οι προσληφθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1648/1986 και του νόμου 2643/1998, των οποίων η τοποθέτηση σε Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας έγινε μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και η μετοχική σύνθεση της Δημόσιας Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας μεταβλήθηκε και οι μετοχές της περιήλθαν σε ιδιώτες και η έδρα της μετακινήθηκε της αρχικής άνω των είκοσι χιλιομέτρων, σε σχέση με την κατοικία τους, δύνανται να μεταταγούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.

 

β. Η μετάταξη των εν λόγω υπαλλήλων γίνεται σε υπηρεσίες του Δημοσίου στις οποίες υπάγονται οι εν λόγω Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

γ. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία της επιλογής του. Η υπηρεσία αυτή αποδέχεται υποχρεωτικά την αίτηση και συνιστά αντίστοιχη οργανική θέση, αν ελλείπει.

 

δ. Η μετάταξη πραγματοποιείται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και η υπηρεσία μεριμνά για την παραλαβή του ατομικού φακέλου του εν λόγω υπαλλήλου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.