Νόμος 3518/06 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Θέματα του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Πόροι του Κλάδου είναι η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων, ίση με 4%, υπολογιζόμενη επί των αυτών αποδοχών που υπολογίζεται και η εισφορά για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ταμείου. Υπόχρεος για την παρακράτηση της εισφοράς αυτής είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή η υπηρεσία που υπηρετούν οι υπάλληλοι, που υποχρεούνται, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου της πληρωμής μήνα να αποδίδουν στον Κλάδο την εισφορά αυτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης, εφαρμόζονται οι περί προσθέτων τελών κείμενες διατάξεις.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμιά περίπτωση από το Ταμείο.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι φορείς έκδοσης, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος.}

 

4. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά την 01-01-2006, που αναφέρονται σε χρόνο που διανύθηκε μέχρι και 31-12-2005, υποβάλλονται στις οικείες υπηρεσίες που τηρούταν ο λογαριασμός 103/1975 και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το νέο κλάδο.}

 

5. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 προστίθεται παράγραφος 4, αναριθμούμενων αναλόγως των λοιπών παραγράφων, η οποία έχει ως εξής:

 

{4. Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) συνιστάται Διεύθυνση Πρόνοιας Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συγκροτούμενη από τα ακόλουθα τμήματα:

 

1) Τμήμα Ασφάλισης

2) Τμήμα Παροχών

3) Τμήμα Οικονομικού.

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Ασφάλισης, Παροχών και Οικονομικού είναι αντίστοιχες με αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1998 (ΦΕΚ 82/Α/1998) για τα αντίστοιχα τμήματα της υφιστάμενης Διεύθυνσης του Ταμείου η οποία ονομάζεται, εφεξής, Διεύθυνση Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Στη Διεύθυνση Πρόνοιας Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του Ταμείου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1998.

 

Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων μετατρέπεται σε Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, με τις ίδιες αρμοδιότητες.}

 

6. Όπου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 αναφέρονται οι ημερομηνίες 31-12-2004 ή 01-01-2005, νοούνται οι ημερομηνίες 31-12-2005 ή 01-01-2006 αντίστοιχα.

 

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3181/2003 (ΦΕΚ 218/Α/2003) η αίτηση για την προαιρετική υπαγωγή στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών που ασφαλίζονται στο Ταμείο Ασφαλίσεως Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), η οποία δεν ανακαλείται, υποβάλλεται στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μέσα στην ίδια προθεσμία, υποβάλλεται και η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου της προϋπηρεσίας ως συνοριακού φύλακα που πραγματοποιήθηκε μετά την 01-01-1993. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του άρθρου 27 του νόμου 2676/1999. Όσοι από το παραπάνω προσωπικό έχουν υπαχθεί στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων από την ημερομηνία ισχύος του νόμου [Ν] 3181/2003 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς να έχουν υποβληθεί στο εν λόγω Ταμείο οι σχετικές αιτήσεις, μπορούν εάν δεν επιλέξουν την ανωτέρω υπαγωγή, να ζητήσουν την εξαίρεση τους από την ασφάλιση του Ταμείου αυτού, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται από το Ταμείο οι καταβληθείσες εισφορές άτοκα, ως αχρεωστήτως εισπραχθείσες.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Τάξης, αποσπώνται στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για την διεκπεραίωση της σχετικής με την προϋπηρεσία των ανωτέρω προσώπων διαδικασίας, πέντε (5) τουλάχιστον υπάλληλοι από το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα ενός έτους.

 

8. Στο άρθρο 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 03-07-1936, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{Θ. Τακτικές εισφορές του Ταμείου, οι οποίες δεν παρακρατήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν εμπροθέσμως για οποιονδήποτε λόγο υπολογίζονται επί του μηνιαίου μισθού που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα που γίνεται η σχετική απόδοση των εισφορών. Υπόχρεος σε καταβολή των οφειλομένων είναι ο ασφαλισμένος.

 

Ο τρόπος και η προθεσμία εξόφλησης της οφειλής από τακτικές εισφορές καθορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες, περί αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας, διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου.

 

10. Τακτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, οι οποίες παρακρατήθηκαν κανονικά από τις αποδοχές του υπαλλήλου και δεν αποδόθηκαν εντός του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 2676/1999, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, το οποίο βαρύνει τον υπόχρεο σε απόδοση εργοδότη Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

 

11. Η παράγραφος 9 εφαρμόζεται και σε περίπτωση λήψης αναδρομικών αποδοχών από τον υπάλληλο, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.}

 

9. Υπάλληλοι που λαμβάνουν εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή των εισφορών τους από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων λόγω αποχώρησης τους από την υπηρεσία και επανέρχονται από 20-03-1998 και μετά στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία ασφαλιζόμενη στο Ταμείο με οποιονδήποτε τρόπο (όπως ανάκληση πράξης, δικαστική απόφαση, νέος διορισμός), δικαιούνται κατά τη νέα αποχώρηση τους από την υπηρεσία εφάπαξ βοήθημα ή την επιστροφή των εισφορών τους μόνο για το νέο χρόνο ασφάλισης τους στο Ταμείο.

 

Για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης βοηθήματος ή εισφορών συνυπολογίζεται και ο προ της επαναφοράς στην υπηρεσία διανυθείς Χρόνος ασφάλισης.

 

Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος παραμονής του υπαλλήλου συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών μόνον εφόσον ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται βάσει της συνταξιοδοτικής πράξης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.