Νόμος 3518/06 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Θέματα Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής:

 

{2. α) Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών συνιστάται θέση υποδιοικητή, στην οποία διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τετραετή θητεία, πρόσωπο το οποίο έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και διοικητική πείρα και ειδική κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο υποδιοικητής αναπληρώνει τον διοικητή σε όλα τα καθήκοντα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του. Ο διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών μπορεί να μεταβιβάζει, στον υποδιοικητή, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέρος των αρμοδιοτήτων του.

 

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και του επιδόματος αδείας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τα 8/10 των μηνιαίων αποδοχών και, γενικά, των πάσης φύσεως απολαβών του διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

 

γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αναριθμούνται σε 3 και 4.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 74 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επίσης, συνιστώνται στο γραφείο του διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών τέσσερις θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.}

 

3. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών συνιστάται πενταμελής Τοπική Διοικητική Επιτροπή, που απαρτίζεται ως ακολούθως:

 

α) Η Τοπική Διοικητική Επιτροπή των Περιφερειακών Διευθύνσεων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αποτελείται από:

 

α)α) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με Α' βαθμό, ως Πρόεδρο.

β)β) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.

γ)γ) Έναν εκπρόσωπο των επαγγελματοβιοτεχνών, ως μέλος.

δ)δ) Έναν εκπρόσωπο των εμπόρων, ως μέλος.

ε)ε) Έναν εκπρόσωπο των αυτοκινητιστών, ως μέλος.

 

β) Η Τοπική Διοικητική Επιτροπή των Περιφερειακών Διευθύνσεων των υπόλοιπων νομών της χώρας αποτελείται από:

 

α)α) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή εποπτευόμενο οργανισμό πλην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με Α` βαθμό, ως Πρόεδρο.

β)β) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή εποπτευόμενο οργανισμό πλην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ως μέλος.

γ)γ) Έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από την τάξη των επαγγελματοβιοτεχνών, ως μέλος.

δ)δ) Έναν εκπρόσωπο των εμπόρων, ως μέλος.

ε)ε) Έναν εκπρόσωπο των αυτοκινητιστών, ως μέλος.

 

γ) Ο Πρόεδρος, τα μέλη των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών και ο γραμματέας, μετά ισαρίθμων αναπληρωτών, των Περιφερειακών της Διευθύνσεων του Νομού Αττικής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

 

δ) Η θητεία των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών είναι τριετής.

 

ε) Τα μέλη των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών και ο γραμματέας, με ισάριθμους αναπληρωτές, υποδεικνύονται ή επιλέγονται, ως ακολούθως:

 

α)α) Οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών επιλέγονται από πίνακα που περιέχει τριπλάσιο αριθμό προσώπων, ο οποίος υποβάλλεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ελλάδος.

 

β)β) Οι εκπρόσωποι των εμπόρων επιλέγονται από πίνακα που περιέχει τριπλάσιο αριθμό προσώπων, ο οποίος υποβάλλεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

 

γ)γ) Οι εκπρόσωποι της τάξεως των Αυτοκινητιστών υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και επιλέγονται από πίνακα που περιέχει τριπλάσιο αριθμό προσώπων.

 

δ)δ) Τα λοιπά μέλη των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, επιλέγονται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διορισμού.

 

ε)ε) Ο γραμματέας της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία συνιστάται η οικεία Τοπική Διοικητική Επιτροπή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη σύνθεση, στη συγκρότηση, στις αρμοδιότητες, στη λειτουργία των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο αριθμός των, κατά μήνα, συνεδριάσεων και η αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

 

4. Μέλος ή Αντιπρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, το οποίο συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) και εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), αν παραιτηθεί, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

5. Οι προβλεπόμενες από τον οργανισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών επιπέδου διεύθυνσης και αυτοτελών τμημάτων, για την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών, καθώς και την απονομή των ασφαλιστικών παροχών των κλάδων συντάξεων και ασθένειας, ασκούνται από τους αρμόδιους Προϊστάμενους, όπως αυτοί καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 33 του οργανισμού του ταμείου, οι οποίοι εκδίδουν τις σχετικές πράξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.