Νόμος 3518/06 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2176/1940 (ΦΕΚ 11/Α/1940), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν ιδιοκτήτης της εφημερίδας ή του περιοδικού είναι εταιρία, στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται τα παρακάτω πρόσωπα:

 

α) Ο ομόρρυθμος εταίρος, αν ιδιοκτήτης είναι προσωπική εταιρία.

β) Ο συμμετέχων με το μεγαλύτερο ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο, αν ιδιοκτήτης είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης και

γ) Ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό ονομαστικοποιημένων μετοχών, αν ιδιοκτήτης είναι ανώνυμη εταιρία.

 

Αν στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν προϋποθέσεις για ασφάλιση περισσότερα του ενός πρόσωπα λόγω ίσης συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, η αμετάκλητη επιλογή του ασφαλιστέου προσώπου από όσα έχουν ίσα ποσοστά, γίνεται από την επιχείρηση που εκδίδει την εφημερίδα ή το περιοδικό.

 

Σε περίπτωση πολλαπλών δραστηριοτήτων της εταιρίας, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, η ασφάλιση χωρεί υποχρεωτικά σε έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ασφαλισμένος.}

 

2. Για όσα από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου με την παρούσα ρύθμιση και μετέχουν σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην έκδοση εντύπων πριν την έναρξη ισχύος της, η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία απόκτησης του προβλεπόμενου ποσοστού συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ή αριθμού μετοχών και εφόσον για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης.

 

3. Η προθεσμία που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων καταβάλλεται: α) για τον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ταμείου, εισφορά εργοδότη σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) και ισόποση εισφορά του ασφαλισμένου, που υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους και β) για τους άλλους κλάδους ασφάλισης, οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Λειτουργίας εισφορές.}

 

5. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 των κλάδων κύριας ασφάλισης φωτοειδησεογράφων και εικονοληπτών επικαίρων τηλεόρασης και ανταποκριτών ξένου τύπου του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στους οικείους Κλάδους χρόνο απασχόλησης τους στο ασφαλιστέο επάγγελμα, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης.

 

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβεί σε καμιά περίπτωση την πενταετία και η απασχόληση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

 

Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται για κάθε μήνα αναγνώρισης σε ποσοστό 10% και υπολογίζεται για μεν τους ασφαλισμένους του κλάδου φωτοειδησεογράφων στο 50πλάσιο του Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη, για δε τους ασφαλισμένους του κλάδου ανταποκριτών ξένου τύπου στο 75πλάσιο του Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

 

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται με επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις σαράντα οκτώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς του χρόνου απασχόλησης. Καθυστέρηση καταβολής της δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή, επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.

 

Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παραπάνω προσώπων γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

Το δικαίωμα της αναγνώρισης με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις παρέχεται και σε όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση των κλάδων μετά την 01-01-1993, εφόσον έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31-12-1992 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και έχουν απασχοληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή σε εργασίες ασφαλιστέες στους κλάδους σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 419/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 419/1983 (ΦΕΚ 154/Α/1983)).

 

Οι πιο πάνω ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης χρόνο που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στους κλάδους κύριας ασφάλισης φωτοειδησεογράφων και εικονοληπτών επικαίρων τηλεόρασης και ανταποκριτών ξένου τύπου του ταμείου, εξαιρουμένου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης. Η αναγνώριση και εξαγορά του πιο πάνω χρόνου γίνεται με την καταβολή εισφοράς 4% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα επί των αποδοχών που ορίζονται για τους κλάδους κύριας ασφάλισης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

 

Χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται στους αναφερόμενους κλάδους κύριας ασφάλισης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο κλάδος πρόνοιας.

 

6. Το ποσό της σύνταξης που χορηγεί ο κλάδος κύριας ασφάλισης ανταποκριτών ξένου τύπου του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου στους ασφαλισμένους του, αυξάνεται κατά ένα πεντηκοστό (1/50) για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας πέραν του τριακοστού πέμπτου.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και για τους ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται μετά από αίτηση του συνταξιούχου και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.