Νόμος 3518/06 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν πρόκειται να δημοπρατηθούν έργα φορέων που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η μεν αρμοδιότητα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ασκείται από την Προϊσταμένη Αρχή, με σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, η δε αρμοδιότητα που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ασκείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, ύστερα από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου του οικείου φορέα.

 

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορεί να αναθέτει, κατ' αποκοπή για όλη την ελληνική επικράτεια σε δικηγόρους ή μηχανικούς, κατά περίπτωση τη διεκπεραίωση των παρακάτω εργασιών:

 

α) Ανεύρεσης των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από πάσης φύσεως πηγές και κυρίως από τα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία.

 

β) Υποβολής δηλώσεων του νόμου 2308/1995.

 

γ) Ελέγχου Πινάκων Κτηματολογίου (Α' Αναρτήσεως, Β' Αναρτήσεως, Αναμορφωμένων Β' Αναρτήσεως).

 

δ) Σύνταξης και υποβολής ενστάσεων κατά Πινάκων Α' Αναρτήσεως και Β' Αναρτήσεως, καθώς και την εκπροσώπηση για λογαριασμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών, κατά τη συζήτηση τους.

 

ε) Διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των Αναμορφωμένων Πινάκων Β' Αναρτήσεως.

 

στ) Έγερσης αναγνωριστικών, διεκδικητικών και εν γένει εμπράγματων αγωγών κατά Αναμορφωμένων Πινάκων Β' Αναρτήσεως και υποστήριξης τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.

 

ζ) Εγγραφής νέων δικαιωμάτων Οργανισμού Εργατικής Εστίας στα κατά τόπους λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία.

 

η) Δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, ανά Κτηματολογικό Γραφείο.

 

θ) Διενέργειας Αυτοψιών τεχνικού περιεχομένου και

 

ι) Κάθε άλλης συναφούς εργασίας.

 

3. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέτει το χειρισμό ιδιαίτερης σπουδαιότητας θεμάτων, για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, σε δικηγόρους ή και μηχανικούς, κατά περίπτωση πέραν των μονίμως υπηρετούντων στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

 

4. Η αμοιβή των προσώπων στα οποία ανατίθεται ο χειρισμός των υποθέσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα των δικηγόρων και του νόμου περί αμοιβών μηχανικών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

5. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας απολαμβάνει τα προνόμια του Δημοσίου, όπως αυτά θεσπίζονται κάθε φορά, για την απαλλαγή από την καταβολή τελών σχετικά με τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι περιπτώσεις των υπηρεσιακών μετακινήσεων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας εκτός της έδρας του.

 

7. α) Η ανατρεπτική προθεσμία των έξι μηνών, που ορίσθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000) και με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004), παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

β) Η ανατρεπτική προθεσμία του ενός έτους, που ορίσθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 2874/2000 και με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3227/2004, παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

γ) Η προθεσμία των δύο ετών, που ορίσθηκε με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 3227/2004, παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 2336/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να αποκτά κατά πλήρη κυριότητα, με σύμβαση πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής, πρόσφορες οικοπεδικές εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στην εκκλησία ή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για ανέγερση οικισμών, προς εξυπηρέτηση των δικαιούχων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις παροχής στεγαστικής συνδρομής και να αναλαμβάνει, ως αντιπαροχή για τις ως άνω μεταβιβάσεις, τη μελέτη, επίβλεψη, δημοπράτηση και ανάληψη έργων κατασκευής, ανακατασκευής, βελτίωσης, συντήρησης και επέκτασης κάθε είδους κτιρίων ή κτισμάτων και, εν γένει, πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων, για λογαριασμό της Εκκλησίας ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αντίστοιχα, κατά τους όρους των συμβάσεων που θα καταρτισθούν μεταξύ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων ή των οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η αποτίμηση της αξίας της παροχής και αντιπαροχής και οι προϋπολογισμοί κατασκευής των κτιρίων γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και εγκρίνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του αντίστοιχου φορέα.

 

Η εξίσωση παροχής και αντιπαροχής μπορεί να γίνεται και με καταβολή σε χρήμα από μέρους του υπόχρεου.

 

Οι πάσης φύσεως μεταβιβάσεις και αντιπαροχές, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, εξόδων εν γένει, τέλους ή εισφοράς, εκτός από το φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όταν ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας συμβάλλεται ως αγοραστής ή δωρεοδόχος.

 

Οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.}

 

9. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορεί, με απόφαση του, σε περίπτωση που κατοικίες παραμένουν αδιάθετες και κενές, λόγω δικαστικής διαφοράς με τους φερόμενους ως δικαιούχους, να τις εκμισθώνει:

 

α)α) σε δικαιούχους του, σύμφωνα με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2736/1999,

 

β)β) σε δικαιούχους φοιτητές ή σπουδαστές, κατά το άρθρο 3 του νόμου 2736/1999.

 

β) Στις περιπτώσεις αυτές, οι μισθώσεις ισχύουν για όσο χρόνο καθορίζουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και εξαιρούνται από τις διατάξεις περί ελάχιστης διάρκειας μισθώσεων κατοικιών.

 

Στα μισθωτήρια συμβόλαια διαλαμβάνεται ρήτρα, κατά την οποία η μίσθωση λύεται αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή πρακτικού συμβιβασμού επικυρωμένου από το δικαστήριο, με την οποία θα επιλύεται η δικαστική διαφορά.

 

10. α) Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες:

 

α)α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

 

β)β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών του.

 

γ)γ) Την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές της ασκήσεως τακτικού ελέγχου της κατ' έτος οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και βοηθητικών εργασιών συντάξεως ισολογισμών - απολογισμών, όπως η κοστολογική αποτίμηση της παραγωγής του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

δ)δ) Μελέτες και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, για τη μηχανογράφηση - μηχανοργάνωση και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής στις Υπηρεσίες του, συντήρηση της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής σε ό,τι αφορά στο υλικό (Hardware) και στο πάσης φύσεως λογισμικό (System software - Application software), παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα δικτύων, λογισμικού δικτύων, βάσεων δεδομένων, τηλεματικής, εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σχετικά με μελέτες εγκατάστασης νέων πληροφοριακών συστημάτων και με τη σωστή λειτουργία, την αναβάθμιση, βελτιστοποίηση, ασφάλεια και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πληροφορικής.

 

β) Η ανάθεση των υπηρεσιών που περιγράφονται στις περιπτώσεις α)α' έως και δ)δ' του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί προμηθειών ή τις περί παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

 

11. α) Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, να εκχωρεί προς Τραπεζικά Ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα, απαιτήσεις του για πληρωμή του τιμήματος των κατοικιών που παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους του, με σκοπό την άμεση είσπραξη του ισόποσου του τιμήματος από τα Ιδρύματα αυτά, μετά την αφαίρεση του προ-εισπραττόμενου επιτοκίου, το οποίο βαρύνει τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

 

β) Η επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος με το οποίο συνάπτεται η σχετική σύμβαση γίνεται κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

 

γ) Η σύμβαση εκχώρησης, η οποία συνάπτεται εγγράφως και διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί εκχώρησης (άρθρα 455 και επόμενα), αναγγέλλεται προς τον οφειλέτη δικαιούχο, ο οποίος απαλλάσσεται από παντός είδους φόρους και τέλη, τέλος χαρτοσήμου και από κάθε άλλη επιβάρυνση.

 

δ) Στη σύμβαση εκχώρησης περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, οι ακόλουθοι όροι:

 

α)α) Αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη, δικαιούχου εργατικής κατοικίας, δεν μπορεί να διενεργηθεί, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής λιγότερων των τριών συνεχόμενων δόσεων του οφειλόμενου τιμήματος και πριν γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

 

β)β) Ουδεμία μεταβολή επέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οφειλέτη, όπως αυτά καθορίζονται στην αρχική σύμβαση δανείου μεταξύ οφειλέτη και Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

12. Η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) και ισχύει με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), επεκτείνεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται για το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

 

α) Στο προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

β) Στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

 

13. α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορούν, κατά την κρίση του να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού ως εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητας τους, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού.

 

β) Στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας παρέχεται γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη, αντίστοιχα, από έναν υπάλληλο του Οργανισμού και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

Για τη συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό της αποζημίωσης τους εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αποζημιώσεως των συμμετεχόντων σε συλλογικά όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

14. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στους οποίους χορηγείται δάνειο μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, επιτρέπεται να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου τους, με έκπτωση 20%, εφόσον η εξόφληση γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει όλο το ποσό του δανείου και έχει γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.}

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.