Νόμος 3518/06 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι - μέλη των Ενώσεων Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας με μισθό στο Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανάσιου Βασιλείου Μπότση ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

Για την ασφάλιση των εργαζομένων της παραγράφου αυτής καταβάλλεται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης και 2% για τον κλάδο ανεργίας και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% για τον κλάδο σύνταξης. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τη συγκεκριμένη απασχόληση τους και σε καμιά περίπτωση σε αποδοχές κατώτερες αυτών που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφεται μεταξύ Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

 

2. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο ταμείο αυτό τον από 01-01-1989 μέχρι 31-12-1998 χρόνο απασχόλησης τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα στους μη κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα σε όλη τη χώρα, με την ιδιότητα του συντάκτη, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

 

Η απασχόληση αποδεικνύεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία και ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια των στοιχείων.

 

Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται για κάθε μήνα αναγνώρισης σε ποσοστό 16% και υπολογίζεται στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

 

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται με επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις εξήντα.

 

Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς του χρόνου απασχόλησης. Καθυστέρηση καταβολής της δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή, επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.

 

Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παραπάνω προσώπων γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ολοσχερή εξόφληση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης ε' του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 442/1993 (ΦΕΚ 184/Α/1993) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, ο ασφαλισμένος, κατά τις περιπτώσεις β' μέχρι και ε' αυτού του άρθρου, που συνταξιοδοτείται, εξαιρείται από την ασφάλιση του κλάδου και ασφαλίζεται ο τυχόν επόμενος συνιδιοκτήτης ή εταίρος ή μεριδιούχος ή ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 442/1993 (ΦΕΚ 184/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι στον κλάδο δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, αν παύσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση και έχουν συμπληρώσει:

 

α) Το 65ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης, από τα οποία 12 έτη στην πραγματική ασφάλιση του Κλάδου.

 

β) Το 55ο έτος της ηλικίας τους και 25 έτη ασφάλισης, από τα οποία 20 έτη στην πραγματική ασφάλιση του Κλάδου. Το όριο ηλικίας των 55 ετών αυξάνεται για τους άνδρες από 01-01-1998 ανά έξι μήνες κάθε έτος μέχρι του 60ου έτους της ηλικίας.

 

γ) Το 75ο έτος της ηλικίας τους και 30 έτη ασφάλισης, από τα οποία 25 έτη στην πραγματική ασφάλιση του Κλάδου, εφόσον εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στα πρόσωπα των περιπτώσεων β' μέχρι ε' του άρθρου 3 του παρόντος.

 

δ) 35 έτη ασφάλισης, από τα οποία 25 έτη στην πραγματική ασφάλιση του Κλάδου, χωρίς όριο ηλικίας. Όσοι απέκτησαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 μετά την 01-01-1983, για τη συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας απαιτείται το 58ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες.

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο κλάδος ασφάλισης ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 442/1993 (ΦΕΚ 184/Α/1993) προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως εξής:

 

{γ) Κατ' εξαίρεση ο χρόνος, που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του γενικού λογαριασμού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, των προσώπων, που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2079/1992, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο ιδιοκτητών, τόσο για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όσο και για τον υπολογισμό των παροχών που χορηγεί ο κλάδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο Ιδιοκτητών το χρόνο πραγματικής ασφάλισης που κατά περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, ανεξάρτητα αν τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι ο κλάδος Ιδιοκτητών ή ο γενικός λογαριασμός του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους του κλάδου Ιδιοκτητών οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και συνολικό χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Ιδιοκτητών και στο γενικό λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης 35 χρόνια από τα οποία 5 χρόνια στην πραγματική ασφάλιση του κλάδου Ιδιοκτητών.

 

δ) Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν στο Ταμείο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.}

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3083/1954 (ΦΕΚ 184/Α/1954) και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3619/1956 (ΦΕΚ 277/Α/1956) εφαρμόζονται και για τις καταβαλλόμενες στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εισφορές.

'

8. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 3340/2005 (ΦΕΚ 112/Α/2005) υποχρέωση κατάθεσης του αγγελιόσημου απευθείας στους Λογαριασμούς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου από τις υπόχρεες προς δημοσίευση ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), επεκτείνεται και στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, τηρουμένων αναλόγως των διαδικασιών του άρθρου αυτού καθώς και των εφαρμοστικών αυτού, διατάξεων.

 

9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13) α. Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης δικαιούται να προβαίνει στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε στοιχείου σχετικού με τις πραγματοποιούμενες διαφημίσεις και καταχωρήσεις, τον υπολογισμό και την καταβολή του αγγελιόσημου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1344/1973 (ΦΕΚ 36/Α/1973), 4 του νόμου [Ν] 712/1977 (ΦΕΚ 283/Α/1977) και 14 του νόμου [Ν] 1989/1991 (ΦΕΚ 192/Α/1991).

 

β. Ο έλεγχος που προβλέπεται από την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής μπορεί, κατ' εξαίρεση των γενικών διατάξεων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, να επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρησης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώρηση.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης δύναται να υπάγονται και οι απασχολούμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα ως συντάκτες και υπάλληλοι διοίκησης και διαχείρισης, σε εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται μία τουλάχιστον φορά την εβδομάδα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον για την προηγούμενη απασχόληση τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου και έχουν πραγματοποιήσει 2 έτη ασφάλισης σε αυτό και εφόσον υποβάλουν αίτηση, οι μεν ήδη απασχολούμενοι στις αναφερόμενες εφημερίδες εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι δε εφεξής προσλαμβανόμενοι εντός τριών μηνών από την πρόσληψη τους στα εν λόγω έντυπα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.